ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

รหัสนักศึกษา * :

* สำหรับนักศึกษารหัส 57 และ 58Home
Faculty Introduction
ประวัติคณะวิศวกรรมศาสตร์
ทำเนียบคณบดี
สารจาก อธิการบดี
สารจาก คณบดี
วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
คณะกรรมการบริหาร
คณาจารย์
บทความที่ได้รับตีพิมพ์
VDO แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์
Departments
Electronics Engineering
Computer Engineering
Telecommunication & ICE
Control, Instrumentation and Mechatronics Engineering
Electrical Power Engineering
Mechanical Engineering
Civil Engineering
Chemical Engineering
Industrial & Logistics Engineering
Undergraduate Programs
Postgraduate Programs
โครงงานวิศวกรรม
ระเบียบการดำเนินการวิชาโครงงานวิศวกรรม
Download Font ที่ใช้ในการทำรายงานวิชาโครงงานวิศวกรรม
E-Classroom
Research Center
MIMs
CAMER
D3MC
Microwave & Antenna
Career Opportunities
Contact Us
สารจาก คณบดี

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ถือกำเนิดขึ้นเป็นคณะแรกตั้งแต่เริ่มมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยฯ เมื่อปีพ.ศ. 2533 คณะวิศวกรรมศาสตร์มีพัฒนาการเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว สามารถพัฒนาตนเองจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางด้วยเวลาเพียงไม่กี่ปีเท่านั้น คณาจารย์และศิษย์เก่าทุกคนต่างทำงานหนักเพื่อสร้างผลงานและชื่อเสียงให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม 

     คณะวิศวกรรมศาสตร์มีจำนวนคณาจารย์ประจำที่มีคุณภาพในทุกสาขาวิชารวมกันร่วม 250 คน ในจำนวนนี้เป็นอาจารย์ในระดับปริญญาเอกกว่า 120 ท่าน อีกทั้งอาจารย์ส่วนใหญ่ก็เป็นระดับปริญญาโท สำหรับอาจารย์ระดับปริญญาตรีมีเพียงไม่ถึง 10 % เท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีจำนวนอาจารย์ประจำระดับคุณภาพเป็นจำนวนมาก นับถึงวันนี้ (พ.ศ. 2557) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก รวมกันไปแล้วทั้งสิ้นกว่าสองหมื่นคน ซึ่งส่วนใหญ่กระจายกันทำงานอยู่ในภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมสำคัญต่างๆ ของประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น ในปัจจุบันศิษย์เก่าของเราหลายท่านได้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งบริหารระดับสูงขององค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ กันแล้วไม่น้อย อีกทั้งยังมีอีกหลายท่านที่ก่อตั้งหน่วยงานธุรกิจทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เป็นของตนเอง

     หากท่านกำลังมองหาสถาบันอุดมศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ระดับคุณภาพมาตรฐานสากล ไม่ว่าสำหรับบุตรหลานหรือตัวท่านเอง ที่มุ่งเน้นการให้ความรู้เพื่อการประกอบวิชาชีพเป็นวิศวกรอย่างแท้จริงแล้ว ผมสามารถให้ความเชื่อมั่นได้ว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นสถาบันการศึกษาที่ท่านกำลังมองหาอย่างแท้จริง 

 


รองศาสตราจารย์ ดร. อธิคม ฤกษบุตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (2547 – ปัจจุบัน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครCopyright © 2014 Faculty of Engineering, Mahanakorn University of Technology. All Rights Reserved.