ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

รหัสนักศึกษา * :

* สำหรับนักศึกษารหัส 57 และ 58Home
Faculty Introduction
ประวัติคณะวิศวกรรมศาสตร์
ทำเนียบคณบดี
สารจาก อธิการบดี
สารจาก คณบดี
วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
คณะกรรมการบริหาร
คณาจารย์
บทความที่ได้รับตีพิมพ์
VDO แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์
Departments
Electronics Engineering
Computer Engineering
Telecommunication & ICE
Control, Instrumentation and Mechatronics Engineering
Electrical Power Engineering
Mechanical Engineering
Civil Engineering
Chemical Engineering
Industrial & Logistics Engineering
Undergraduate Programs
Postgraduate Programs
โครงงานวิศวกรรม
ระเบียบการดำเนินการวิชาโครงงานวิศวกรรม
Download Font ที่ใช้ในการทำรายงานวิชาโครงงานวิศวกรรม
E-Classroom
Research Center
MIMs
CAMER
D3MC
Microwave & Antenna
Career Opportunities
Contact Us
ประวัติคณะวิศวกรรมศาสตร์

          "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร" (มทม.) หรือ "Mahanakorn University of Technology" (MUT) ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย (ปัจจุบันคือ ”สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” หรือ สกอ.) ให้จัดตั้งขึ้นในนามของ "วิทยาลัยมหานคร" เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ บนเนื้อที่ ๕๖ ไร่ (ปัจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ ๑๐๐ ไร่) ติดกับแนวถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยระยะแรกเปิดดำเนินการสอนเพียงหนึ่งคณะวิชา คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

          ความดำริในการจัดตั้ง "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร" เป็นผลสืบเนื่องจากแนวความคิดพื้นฐาน ๒ ประการ คือ 

          ๑.  การขาดแคลนบุคลากรการขาดแคลนบุคลากรผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิศวกร ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ การขาดแคลนวิศวกรมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นในอนาคตซึ่งเป็นสภาวะที่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลไม่สามารถผลิตวิศวกรเพื่อสนองความต้องการได้
          ๒.  ความต้องการที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถที่เต็มศักยภาพเพื่อประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติ  ความสามารถดังกล่าวจะสามารถสั่งสมจากการศึกษาและการฝึกปฏิบัติให้มีความรู้ความเข้าใจลึกซึ้งในวิทยากรสมัยใหม่ตลอดจนมีความรู้และทักษะด้านปฏิบัติการจากการฝึกหัดการทดลองและการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เป็นจริง

          นับแต่เริ่มดำเนินการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๓ เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครได้มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เปิดดำเนินการสอนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยี มีอาจารย์ประจำที่มีความสามารถจำนวนมาก โดยมีสัดส่วนเป็นอาจารย์ในระดับปริญญาเอกประมาณ ๔๐% และระดับปริญญาโท ๕๕% ที่จะคอยดูแลเอาใจใส่นักศึกษาเป็นอย่างดี มีเครื่องมือและห้องปฏิบัติการมากมายและทันสมัย มีโปรแกรมสำเร็จรูปช่วยในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมศาสตร์มากมาย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างแท้จริงCopyright © 2014 Faculty of Engineering, Mahanakorn University of Technology. All Rights Reserved.