หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบวัดคุม
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (เมคคาทรอนิกส์/ออโตเมชั่น)
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและธุรกิจ (IBM)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (โทรคมนาคม/สารสนเทศและการสื่อสาร)
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (อุตสาหการ/โลจิสติกส์)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้

Faculty of

Engineering

หลักสูตรเปิดสอน

  • หลักสูตร 4 ปี
  • หลักสูตรเทียบโอน (เรียนวันธรรมดาและ เสาร์/อาทิตย์)

Critical thinking

เน้นการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหา
เป็นตัวกระตุ้นให้นักศึกษาต้องคิด
วิเคราะห์ แก้ปัญหา

Creative thinking

สร้างนักศึกษาให้มีความคิดสร้างสรรค์
ทำงานเป็นทีมและการวิเคราะห์
โดยคณาจารย์จะทำหน้าที่เป็น
falicitators ให้กับนักศึกษา

Problem-based learning

ซึ่งเป็นการเรียนการสอนในรูปแบบ
Problem-based Learning ได้ลงมือ
ทำจริง ปฏิบัติจริง

สาขาวิชาที่เปิดสอน

หมายเหตุ หลักสูตรเทียบโอนที่จะกู้ กรอ. สอบถามข้อมูลได้ที่ 02 9883655 ต่อ 1105-1107

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเปิดทำการสอนทุกวันยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

NEWS & ACTIVITIES

ข่าวสารทั้งหมด >>

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน

เราสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและศักยภาพที่ตอบโจทย์เทคโนโลยี 4.0 ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ที่เน้นความเข้าใจพื้นฐาน โดยการปฏิบัติจริงกับอุปกรณ์ที่ครบครัน

เราเน้นผู้เรียนให้มี Soft Skills


ซึ่งเป็นทักษะทางด้านอารมณ์

และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นการทำงานเป็นทีมการวิเคราะห์และ

แก้ปัญหา การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน

ภาพบรรยากาศการเรียนทั้งหมด >>

คลิปวีดีโอ

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

คลิปวีดีโอทั้งหมด >>

ผู้บริหารคณะ

ผศ. ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม
ผศ. ดร.สุรชัย องกิตติกุล
อาจารย์สุนีย์ คุรุธัช
ผศ. ดร.วิไลลักษณ์ สระมูล
ผศ. ดร.นริศรา อินทรจันทร์
ดร.ดำรงค์ สมมิตร์
อาจารย์กนกสม ชุติโสวรรณ
ดร.จิรพัฒน์ แสงทอง
อาจารย์คงณัฐ รัตนรังสรรค์
อาจารย์ชิตพงษ์ นภาพันธ์

ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม

  1. 1
  2. 2

ความร่วมมือกับต่างประเทศ

  1. 1
  2. 2
  3. 3

ENGINEERING MUT

เราผลิตนวัตกรคุณภาพ