คณะวิศวกรรมศาสตร์

เน้นพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยก้าวทันยุคเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง พร้อมห้องปฏิบัติการที่พร้อมให้ทุกความคิดไม่ถูกปิดกั้น พร้อมปฏิบัติงานจริงด้วยห้องที่ครบวงจร พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จนมีทักษะและความสามารถอย่างสมบูรณ์ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นวิศวกรมืออาชีพ

ผู้บริหารคณะ

ผศ. ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม
ผศ. ดร.สุรชัย องกิตติกุล
อาจารย์สุนีย์ คุรุธัช
ผศ. ดร.วิไลลักษณ์ สระมูล
อาจารย์พลีการณ์ ตรีนันทรัตน์
ดร.ดำรงค์ สมมิตร์
อาจารย์กนกสม ชุติโสวรรณ
ดร.จิรพัฒน์ แสงทอง
อาจารย์คงณัฐ รัตนรังสรรค์
อาจารย์ชิตพงษ์ นภาพันธ์
หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตร 2 ภาษา (Bilingual Programme)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต