คณะวิศวกรรมศาสตร์

เน้นพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยก้าวทันยุคเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง พร้อมห้องปฏิบัติการที่พร้อมให้ทุกความคิดไม่ถูกปิดกั้น พร้อมปฏิบัติงานจริงด้วยห้องที่ครบวงจร พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จนมีทักษะและความสามารถอย่างสมบูรณ์ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นวิศวกรมืออาชีพ

เรียนย้อนหลัง หลักสูตรเทียบโอน วันเสาร์-อาทิตย์

ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์เทียบโอน เรียนวันอาทิต 3 สาขาวิชาได้แก่

  • วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมโยธา

NEWS & ACTIVITIES

คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ
First date คณะวิศวกรรมศาสตร์รอบที่ 2 อ่านต่อ
ประชุมวิชาการ iSTEM-Ed 2018 อ่านต่อ

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน

ผู้บริหารคณะ

ผศ. ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม
ผศ. ดร.สุรชัย องกิตติกุล
อาจารย์สุนีย์ คุรุธัช
ผศ. ดร.วิไลลักษณ์ สระมูล
อาจารย์พลีการณ์ ตรีนันทรัตน์
ดร.ดำรงค์ สมมิตร์
อาจารย์กนกสม ชุติโสวรรณ
ดร.จิรพัฒน์ แสงทอง
อาจารย์คงณัฐ รัตนรังสรรค์
อาจารย์ชิตพงษ์ นภาพันธ์