หลักสูตรปริญญาตรี

วิศวกรรมระบบวัดคุม
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น
วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
วิศวกรรมโยธา

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมโมบายซอฟต์แวร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมิเดียอาร์ต

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้

Faculty of

Engineering and Technology

หลักสูตรเปิดสอน

  • หลักสูตร 4 ปี
  • หลักสูตรเทียบโอน (เรียนวันธรรมดาและ เสาร์/อาทิตย์)

Critical thinking

เน้นการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหา
เป็นตัวกระตุ้นให้นักศึกษาต้องคิด
วิเคราะห์ แก้ปัญหา

Creative thinking

สร้างนักศึกษาให้มีความคิดสร้างสรรค์
ทำงานเป็นทีมและการวิเคราะห์
โดยคณาจารย์จะทำหน้าที่เป็น
falicitators ให้กับนักศึกษา

Problem-based learning

ซึ่งเป็นการเรียนการสอนในรูปแบบ
Problem-based Learning ได้ลงมือ
ทำจริง ปฏิบัติจริง

สาขาวิชาที่เปิดสอน

หมายเหตุ หลักสูตรเทียบโอนที่จะกู้ กรอ. สอบถามข้อมูลได้ที่ 02 9883655 ต่อ 1105-1107

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเปิดทำการสอนทุกวันยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

NEWS & ACTIVITIES

ข่าวสารทั้งหมด >>

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน

เราสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและศักยภาพที่ตอบโจทย์เทคโนโลยี 4.0 ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ที่เน้นความเข้าใจพื้นฐาน โดยการปฏิบัติจริงกับอุปกรณ์ที่ครบครัน

เราเน้นผู้เรียนให้มี Soft Skills


ซึ่งเป็นทักษะทางด้านอารมณ์

และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นการทำงานเป็นทีมการวิเคราะห์และ

แก้ปัญหา การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน

ภาพบรรยากาศการเรียนทั้งหมด >>

ผู้บริหารคณะ

ผศ. ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม
ผศ. ดร.สุรชัย องกิตติกุล
อาจารย์สุนีย์ คุรุธัช
ผศ. ดร.วิไลลักษณ์ สระมูล
ผศ. ดร.นริศรา อินทรจันทร์
ผศ. ดร.สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร
ดร.ดำรงค์ สมมิตร์
อาจารย์กนกสม ชุติโสวรรณ
ผศ. ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล
อาจารย์คงณัฐ รัตนรังสรรค์

ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม

  1. 1
  2. 2

ความร่วมมือกับต่างประเทศ

  1. 1
  2. 2
  3. 3

ENGINEERING MUT

เราผลิตนวัตกรคุณภาพ

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก