MUT
FACULTY OF
ENGINEERING
  • banner
  • banner
  • banner

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

   มุ่งเน้นการผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและทักษะการทำวิจัยขั้นสูงทางด้านวิศวกรรรมคอมพิวเตอร์ เป็นบุคลากรที่สามารถสร้างนวัตกรรมขั้นสูงไปประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศเข้าสู่ยุคสังคมดิจิทัล

อาชีพที่รองรับ

   เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไม่สิ้นสุด การเรียนรู้ก็ไม่มีวันจบสิ้นเช่นกัน เราพร้อมจะทำให้การเรียนรู้ทุกวัน สนุก และท้าทายอย่างไม่จบสิ้น ทั้ง Hardware software network AI และApplication ต่างๆ เพื่อพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

อาชีพที่รองรับ

- อาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
- นักวิจัยสังกัดหน่วยงานรัฐและเอกชน
- วิศวกร
- ผู้บริหาร

แนวทางการเรียนการสอน

หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี
หลักสูตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 76 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาบังคับ                12 หน่วยกิต คิดเป็น 16 %
ข. หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขาย่อย  12 หน่วยกิต คิดเป็น 16 %
ค. หมวดวิชาการสัมมนา            4 หน่วยกิต คิดเป็น   5 %
ง. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์           48 หน่วยกิต คิดเป็น 63 %

หลักสูตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 52 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาบังคับ                 6 หน่วยกิต คิดเป็น 12 %
ข. หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขาย่อย   6 หน่วยกิต คิดเป็น 12 %
ค. หมวดวิชาการสัมมนา            4 หน่วยกิต คิดเป็น  7 %
ง. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์          36 หน่วยกิต คิดเป็น 69 %

รศ. ดร.สัมพันธ์ พรหมพิชัย
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Algorithm
ผศ. ดร.ชนม์รัตน์ ตติยะวรนันท์
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Automation
ดร.ปนันท์ โพธิพันธุ์ทอง
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Embeded
ผศ.ประสูตร เดชสุวรรณ
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Electronics and Measurement
อาจารย์จิราวุธ สุวัชระกุลธร
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Programing Language
อาจารย์สุพัตรา เพ็ชรนิล
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Network and Security
อาจารย์พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Innovation and Management
×
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
6 / 5
7 / 5
8 / 5
9 / 5
10 / 5
11 / 5
12 / 5
13 / 5
14 / 5
campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife