MUT
FACULTY OF
ENGINEERING
  • banner
  • banner
  • banner

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

   มุ่งเน้นการผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและทักษะการทำวิจัยขั้นสูงทางด้านวิศวกรรรมคอมพิวเตอร์ เป็นบุคลากรที่สามารถสร้างนวัตกรรมขั้นสูงไปประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศเข้าสู่ยุคสังคมดิจิทัล

อาชีพที่รองรับ

   เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไม่สิ้นสุด การเรียนรู้ก็ไม่มีวันจบสิ้นเช่นกัน เราพร้อมจะทำให้การเรียนรู้ทุกวัน สนุก และท้าทายอย่างไม่จบสิ้น ทั้ง Hardware software network AI และApplication ต่างๆ เพื่อพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

อาชีพที่รองรับ

- อาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
- นักวิจัยสังกัดหน่วยงานรัฐและเอกชน
- วิศวกร
- ผู้บริหาร

แนวทางการเรียนการสอน

หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี
หลักสูตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 76 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาบังคับ                12 หน่วยกิต คิดเป็น 16 %
ข. หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขาย่อย  12 หน่วยกิต คิดเป็น 16 %
ค. หมวดวิชาการสัมมนา            4 หน่วยกิต คิดเป็น   5 %
ง. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์           48 หน่วยกิต คิดเป็น 63 %

หลักสูตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 52 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาบังคับ                 6 หน่วยกิต คิดเป็น 12 %
ข. หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขาย่อย   6 หน่วยกิต คิดเป็น 12 %
ค. หมวดวิชาการสัมมนา            4 หน่วยกิต คิดเป็น  7 %
ง. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์          36 หน่วยกิต คิดเป็น 69 %

×
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
6 / 5
7 / 5
8 / 5
9 / 5
10 / 5
11 / 5
12 / 5
13 / 5
14 / 5
campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife