MUT
FACULTY OF
ENGINEERING
  • banner

     ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาและขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งภาคอุตสาหกรรมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศต่างก็มีการเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีการรวมตัวกันของกลุ่มประเทศอาเซียนโดยกำหนดเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งจะส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายแรงงาน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาได้สะดวกขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเฉพาะทาง ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับภาคอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูงขึ้น
     ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับการทำงานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม  จึงจัดตั้งหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารยุคดิจิทัล โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาความรู้ด้านภาษาควบคู่ไปกับความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และธุรกิจดิจิทัล  โดยมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาในด้านต่าง ๆ ดังนี้
     ด้านภาษา
     1. พัฒนาความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ เพราะเป็นรากฐานในการต่อยอดการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
     2. พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน
     3. พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเฉพาะทาง เพื่อให้สามารถเป็นคนกลางในการสื่อสารงานด้านต่างๆระหว่างองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     4. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน คือ การแปลและการล่าม เพื่อเพิ่มโอกาสและประสิทธิภาพในการทำงาน
     5. พัฒนาทักษะภาษาอาเซียน 1 ภาษา เพื่อเพิ่มโอกาสในการสื่อสารและรองรับขยายตัวของธุรกิจในเอเชีย
     ด้านธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีดิจิทัล
     1. พัฒนาความรู้พื้นฐานในการทำธุรกิจ การตลาด และธุรกิจดิจิทัล 
     2. พัฒนาความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในระดับที่ใช้งานได้ และมีความรู้ ความเข้าใจที่เพียงพอสำหรับการสื่อสารระดับสากล
     ด้านทักษะการทำงานและนำเสนองาน
     1. เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์การทำงานจริงให้แก่นักศึกษา โดยมีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์จริงปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ทั้งหน่วยงานภายในหรือภายนอกประเทศ
     2. พัฒนาทักษะการนำเสนองานให้แก่นักศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำโครงการและนำเสนอโครงการของตนเองต่อหน้าบุคคลอื่น
     จุดแข็งของหลักสูตร
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารยุคดิจิทัล) แตกต่างจากหลักสูตรศิลปศาสตร์ที่มีอยู่ในขณะนี้ เพราะไม่เพียงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียว โดยขาดความรู้และทักษะการทำงานที่หลากหลาย เพราะเป็นข้อจำกัดในการทำงานในโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งต้องการบุคลาการที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ภาษาได้อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะงานด้านธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งกำลังขยายตัวเป็นอย่างมากในขณะนี้
     โดยการที่หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารยุคดิจิทัล) ได้จัดการศึกษาโดยให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับดี และมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่หลากหลาย ควบคู่ไปกับการเพิ่มพูนความรู้ด้านธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการพัฒนาทักษะปฏิบัติที่จัดขึ้นเป็นประจำและการพัฒนาภาษาอาเซียนอีก 1 ภาษา จะทำให้บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรฯ เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพในการทำงานสูง สามารถทำงานด้านการสื่อสารองค์กรระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานได้หลากหลายประเภท และสามารถทำงานในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีความรู้และความเข้าใจ ทำให้มีโอกาสในการทำงานมากกว่านักศึกษาที่มีความรู้ด้านภาษาเพียงอย่างเดียว

อาชีพที่รองรับ

   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารยุคดิจิทัล ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในบริบทที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
ทางด้านภาษา
- ผู้ประกอบการที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
- อาชีพที่ต้องการผู้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
- อาชีพด้านการแปล และการล่าม

อาชีพที่รองรับ

ทางด้านอื่นๆ
- เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ องค์กรระหว่างประเทศ/ภาคอุตสาหกรรม/หน่วยงานราชการ 
- เลขานุการ องค์กรระหว่างประเทศ/ภาคอุตสาหกรรม/หน่วยงานราชการ 
- เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ องค์กรระหว่างประเทศ/ภาคอุตสาหกรรม/หน่วยงานราชการ

แนวทางการเรียนการสอน

จำนวนหน่วยกิตลอดหลักสูตร125 หน่วยกิต
หมวดวิชาทั่วไป   30 หน่วยกิต คิดเป็น 21 %
หมวดวิชาเฉพาะ 106 หน่วยกิต คิดเป็น 75 %
หมวดวิชาเลือก    6 หน่วยกิต คิดเป็น   4 %

"เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะทางภาษา และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล"

ประธานคณะทำงานจัดทำหลักสูตร
รศ. ดร.อธิคม ฤกษบุตร

รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา
อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (2549-2559)
ที่ปรึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ปัจจุบัน)

×