MUT
FACULTY OF
ENGINEERING

INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERING FOR DIGITAL ECONOMY

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ
และการสือสารสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล

    "ศาสตร์ผสมผสาน เพื่อเชี่ยวชาญหลายแขนง เทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม ก้าวหน้าเร็วกว่าแสง ทลายกำแพงการสื่อสาร สู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล" วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้จากหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน เพื่อตอบสนองเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
 

    วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสนองความต้องการด้านบุคลากร ในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ซึ่งกำลังมีการพัฒนาและลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างกว้างขวาง การเปลี่ยนแปลง ของสังคมและระบบเศรษฐกิจปัจจุบันที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำให้มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ทางด้าน วิศวกรรมที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้จากหลายเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจึงได้พิจารณา เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลขึ้น โดยมีปรัชญาในการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ ทางดานระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ระบบโครงขายโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศรวมไปถึงการบริหารจัดการโครงข่ายเข้าด้วยกัน

อาชีพที่รองรับ

   วิศวกรสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นสหวิทยาการทางวิศวกรรมเชิงประยุกต์ที่ต้องการผลิตวิศวกรที่มีองค์ความรู้หลายด้าน เพื่อนำมาบูรณาการเข้าด้วยกันให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ผู้สำเร็จการศึกษาจึงสามารถทำงานในบริบทที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
ทางด้านโทรคมนาคม
- Telecommunication Network and Internet
- Wired Line & Wireless
- Network Planning and Management

อาชีพที่รองรับ

ทางด้านคอมพิวเตอร์
- Operating System Administrator
- Modern Language Developer
- Database Developer & Design
- Application Developer
- Hardware Architectures
- Internetworking Protocol
- Network Security


ทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัล
- การบริหารโครงการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี
- การออกแบบนวัตกรรมสมัยใหม่เชิงพาณิชย์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
- บริบทที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเทคโนโลยี เช่น กฏระเบียบและจริยธรรมในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้หรือสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์เศรษญศาสตร์ของระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

แนวทางการเรียนการสอน

จำนวนหน่วยกิตลอดหลักสูตร142 หน่วยกิต
หมวดวิชาทั่วไป   30 หน่วยกิต คิดเป็น 21 %
หมวดวิชาเฉพาะ 106 หน่วยกิต คิดเป็น 75 %
หมวดวิชาเลือก    6 หน่วยกิต คิดเป็น   4 %

อาจารย์สุพัตรา เพ็ชรนิล

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล

"แรงบันดาลใจอาจไม่ยิ่งใหญ่ ถ้าไม่ลงมือทำ"