MUT
FACULTY OF
ENGINEERING

CONTROL AND INSTRUMENTATION ENGINEERING

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบวัดคุม

วก.ระบบวัดคุม คือ วิศวกรรมไฟฟ้า เป็นเอกด้านระบบวัดคุม สอนลึกด้านควบคุม ปฏิบัติเข้มด้านเครื่องมือวัด ถนัดใช้เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ พร้อมติวเข้มเชิงปฏิบัติด้าน PLC มีระบบการสอนแบบ Active learning
 

   วิศวกรรมระบบวัดคุม เน้นหนักที่ความสามารถในการควบคุมเครื่องจักร ควบคุมการทำงานเป็นระบบ ควบคุมการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน ควบคุมการทำงานร่วมกันทั้งระบบของเครื่องจักรจำนวนมาก โดยเน้นที่การศึกษาการทำงานของระบบเครื่องจักรที่มีอยู่ในอุตสาหกรรม ศึกษาการใช้งานเครื่องมือวัด ศึกษาการวิเคราะห์ผลที่แสดงออกบนเครื่องมือวัดว่าสามารถทำงานได้ประสิทธิภาพอย่างไร ศึกษาการแก้ไข และออกแบบอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรจากผลที่วัดออกมาได้ 

   วิศวกรระบบวัดคุม มีความเชี่ยวชาญด้านระบบการทำงานของเครื่องจักรอุตสาหกรรม การออกแบบให้เครื่องจักรทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเชี่ยวชาญในการใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับต่าง ๆ (Sensor) ตัวอย่างเช่น ตัววัดอุณหภูมิ ตัววัดค่าความชื้น ตัววัดค่าความดันในเครื่องจักร เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์การทำงานแบบรวบยอด ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงงาน หรือสามารถออกแบบการทำงานของทั้งโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศ และต่างประเทศเปิดรับวิศวกรรมระบบวัดคุมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

อาชีพที่รองรับ

- Product Engineer
- Process Engineer
- Maintence Engineer
- Quality Engineer

อาชีพที่รองรับ

- Project Engineer
- Design Engineer
- Sale Engineer
- R&D

แนวทางการเรียนการสอน

จำนวนหน่วยกิตลอดหลักสูตร148 หน่วยกิต
หมวดวิชาทั่วไป   30 หน่วยกิต คิดเป็น 20 %
หมวดวิชาเฉพาะ 112 หน่วยกิต คิดเป็น 76 %
หมวดวิชาเลือก    6 หน่วยกิต คิดเป็น  4 %

อาจารย์ศิริพงษ์ วงษ์คาร
หัวหน้าภาควิศวกรรมระบบวัดคุมและเมคคาทรอนิกส์

"รู้ลึกด้าน Control  ใช้คล่องเครื่องมือวัด ถนัดไฟฟ้า PLC

MUT-Engineer ระบบวัดคุม"