MUT
FACULTY OF
ENGINEERING
  • banner

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

    มุ่งเน้นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะการทำวิจัยขั้นสูงทางด้านวิศวกรรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถพัฒนาสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงใหม่ๆ และนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประเทศไทย 4.0

อาชีพที่รองรับ

   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จะมีวิชาสัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัย และวิชาวิทยานิพนธ์ที่เน้นให้นักศึกษารู้จักกับกระบวนการของการทำงานวิจัย ซึ่งสามารถ นำไปใช้ทำงานวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิจัยใหม่ๆ ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการฝึกนำเสนอผลงานวิจัย และรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญ 

อาชีพที่รองรับ

- อาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
- นักวิจัยสังกัดหน่วยงานรัฐและเอกชน
- วิศวกร
- ผู้บริหาร

แนวทางการเรียนการสอน

หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี
หลักสูตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 76 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาบังคับ               12 หน่วยกิต คิดเป็น 16 %
ข. หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขาย่อย 12 หน่วยกิต คิดเป็น 16 %
ค. หมวดวิชาการสัมมนา            4 หน่วยกิต คิดเป็น  5 %
ง. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์          48 หน่วยกิต คิดเป็น 63 %

หลักสูตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 52 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาบังคับ               6 หน่วยกิต คิดเป็น 12 %
ข. หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขาย่อย 6 หน่วยกิต คิดเป็น 12 %
ค. หมวดวิชาการสัมมนา          4 หน่วยกิต คิดเป็น  7 %
ง. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์        36 หน่วยกิต คิดเป็น 69 %

×