MUT
FACULTY OF
ENGINEERING AND TECHNOLOGY
  • banner
 

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

    มุ่งเน้นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะการทำวิจัยขั้นสูงทางด้านวิศวกรรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถพัฒนาสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงใหม่ๆ และนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประเทศไทย 4.0

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

จำนวนบัณฑิตของเรา

0

แผนการเรียน


แผนการเรียน 4 ปี
เหมาะสำหรับผู้ที่จบ ม.6, ปวช., กศน., GED หรือเทียบเท่า
ไม่จำกัดสายการเรียน
แผนการเรียนเทียบโอน
วันธรรมดา
เหมาะสำหรับผู้ที่จบ ปวส., หรือเทียบเท่า
ไม่จำกัดอายุ
สอบถามรายละเอียดการเทียบโอน ติดต่อ 029884021

จ่ายครั้งแรก 10,000 ตลอดหลักสูตร 4 ปี

ดูรายละเอียด  

กองทุนกู้ยืม ค่าเล่าเรียน ปี 1 / เทอม 1 ค่าเล่าเรียน
ตลอดหลักสูตร
Human Capital กยศ. กรอ. ชำระครั้งแรก ชำระส่วนที่เหลือ
×