MUT
FACULTY OF
ENGINEERING
  • banner

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

    มุ่งเน้นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะการทำวิจัยขั้นสูงทางด้านวิศวกรรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถพัฒนาสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงใหม่ๆ และนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประเทศไทย 4.0

อาชีพที่รองรับ

   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จะมีวิชาสัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัย และวิชาวิทยานิพนธ์ที่เน้นให้นักศึกษารู้จักกับกระบวนการของการทำงานวิจัย ซึ่งสามารถ นำไปใช้ทำงานวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิจัยใหม่ๆ ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการฝึกนำเสนอผลงานวิจัย และรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญ 

อาชีพที่รองรับ

- อาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
- นักวิจัยสังกัดหน่วยงานรัฐและเอกชน
- วิศวกร
- ผู้บริหาร

แนวทางการเรียนการสอน

หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี
หลักสูตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 76 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาบังคับ               12 หน่วยกิต คิดเป็น 16 %
ข. หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขาย่อย 12 หน่วยกิต คิดเป็น 16 %
ค. หมวดวิชาการสัมมนา            4 หน่วยกิต คิดเป็น  5 %
ง. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์          48 หน่วยกิต คิดเป็น 63 %

หลักสูตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 52 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาบังคับ               6 หน่วยกิต คิดเป็น 12 %
ข. หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขาย่อย 6 หน่วยกิต คิดเป็น 12 %
ค. หมวดวิชาการสัมมนา          4 หน่วยกิต คิดเป็น  7 %
ง. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์        36 หน่วยกิต คิดเป็น 69 %

รศ. ดร.สัมพันธ์ พรหมพิชัย
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Algorithm
ผศ. ดร.ชนม์รัตน์ ตติยะวรนันท์
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Automation
ดร.ปนันท์ โพธิพันธุ์ทอง
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Embeded
ผศ.ประสูตร เดชสุวรรณ
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Electronics and Measurement
อาจารย์จิราวุธ สุวัชระกุลธร
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Programing Language
อาจารย์สุพัตรา เพ็ชรนิล
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Network and Security
อาจารย์พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Innovation and Management
×