MUT
FACULTY OF
ENGINEERING AND TECHNOLOGY
  • banner
 

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว

    มุ่งเน้นการจัดรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อผลิตบุคลากรให้มีความรู้และศักยภาพสูงทางด้านวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ ประเทศไทย 4.0

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

จำนวนบัณฑิตของเรา

0

แผนการเรียน


แผนการเรียน 4 ปี
เหมาะสำหรับผู้ที่จบ ม.6, ปวช., กศน., GED หรือเทียบเท่า
ไม่จำกัดสายการเรียน
แผนการเรียนเทียบโอน
วันธรรมดา
เหมาะสำหรับผู้ที่จบ ปวส., หรือเทียบเท่า
ไม่จำกัดอายุ
สอบถามรายละเอียดการเทียบโอน ติดต่อ 029884021

จ่ายครั้งแรก 10,000 ตลอดหลักสูตร 4 ปี

ดูรายละเอียด  

กองทุนกู้ยืม ค่าเล่าเรียน ปี 1 / เทอม 1 ค่าเล่าเรียน
ตลอดหลักสูตร
Human Capital กยศ. กรอ. ชำระครั้งแรก ชำระส่วนที่เหลือ
×