MUT
FACULTY OF
ENGINEERING
  • banner

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว

    มุ่งเน้นการจัดรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อผลิตบุคลากรให้มีความรู้และศักยภาพสูงทางด้านวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ ประเทศไทย 4.0

อาชีพที่รองรับ

   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัวที่มีความรู้และขีดความสามารถเพียงพอในการที่จะดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือความรู้ในสาขานั้นๆ อีกทั้งเตรียมบัณฑิตให้มีความพร้อมทางวิชาการ ที่จะศึกษาต่อในระดับวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และผลิตมหาบัณฑิตที่มีจริยธรรมในการทำงาน และมีคุณธรรมในการดำรงชีวิต

อาชีพที่รองรับ

- อาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
- นักวิจัยสังกัดหน่วยงานรัฐและเอกชน
- วิศวกร
- ผู้บริหาร

แนวทางการเรียนการสอน

หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 38 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาบังคับ        6 หน่วยกิต คิดเป็น 16 %
ข. หมวดวิชาเลือก        18 หน่วยกิต คิดเป็น 47 %
ค. หมวดวิชาสัมมนา       2 หน่วยกิต คิดเป็น  5 %
ง. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต คิดเป็น 32 %

อาจารย์ประจำสาขา

ดร.สมมาตร แสงเงิน
ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

การศึกษาหรือสร้างสรรค์อะไรก็ตามที่ทำให้เข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง คือ “อย่าดูเพื่อจำ ต้องทำเพื่อรู้”

×