MUT
FACULTY OF
ENGINEERING

INDUSTRIAL ENGINEERING

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (อุตสาหการ/โลจิสติกส์)

   วิศวกรรมอุตสาหการ เป็นสาขาวิศวกรรมที่เน้นด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรม เป็นวิศวกรที่มีกระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงระบบ รอบรู้ในกระบวนการผลิตและควบคุมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีจิตสำนึกที่จะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่อุตสาหกรรมและประเทศชาติ
 

   วิศวกรรมอุตสาหการ มุ่งเน้นด้านการทำงานอย่างเป็นระบบ การเข้าใจภาพรวมการทำงานของทั้งองค์กร หรือโรงงาน การเข้าใจถึงสิ่งปลีกย่อยระหว่างการทำงาน รวมถึงสภาพที่เหมาะสมแก่การทำงาน แล้วนำทั้งหมดมาออกแบบให้เกิดการทำงานภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเรียนการสอนมีการจัดลำดับไว้อย่างเรียบง่ายและเข้าใจได้อย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่ความรู้พื้นฐาน การทดสอบการออกแบบ การประยุกต์ใช้งาน และวัดประสิทธิภาพ

 

อาชีพที่รองรับ

   วิศวกรอุตสาหการ มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบแนวการผลิตอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกัน ทั้งแนวการผลิตที่เป็นบุคคล หรือแนวผลิตที่เป็นการวางเครื่องจักร หรือแม้แต่แนวการผลิตที่เป็นเครื่องจักรผสมกับบุคคลทำงานร่วมกัน โดยคำนึงถึงการทำงานที่สอดคล้องและต่อเนื่องกัน และในกรณีการออกแบบที่ตั้งวัสดุสำหรับทำงานของบุุคคลจำเป็นที่จะต้องออกแบบให้สอดรับกับการวางท่าทางที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการทำงานของบุคคลที่ผิดท่าเป็นเวลานาน ด้วยความเชี่ยวชาญทั้งหมดที่กล่าวมาทำให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความต้องการผู้ที่ออกแบบ และการวางระบบการทำงานของบริษัท

อาชีพที่รองรับ

- Industrial Engineer
- Quality Engineer
- Line Product Design
- Process Engineer
- Material Engineer
- Product Planning Engineer
- Design Engineer
- Sale Engineer

แนวทางการเรียนการสอน

จำนวนหน่วยกิตลอดหลักสูตร141 หน่วยกิต
หมวดวิชาทั่วไป   30   หน่วยกิต  คิดเป็น 21 %
หมวดวิชาเลือก   105 หน่วยกิต  คิดเป็น  75 %
หมวดวิชาเฉพาะ    6   หน่วยกิต  คิดเป็น  4 %

อาจารย์วรินทร์ เกียรตินุกูล
หัวหน้าภาควิศวกรรมอุตสาหการ