MUT
FACULTY OF
ENGINEERING
 • banner
 • banner
 • banner
 • โลจิสติกส์ เป็นพื้นฐานสำคัญอย่างหนึ่งในยุคปัจจุบันที่ทำให้ธุรกิจเติบโตและสร้างความได้เปรียบจากคู่แข่งได้อย่างมหาศาล
 • เป็นสาขาที่ตอบโจทย์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความต้องการผู้ที่มีความสามารถในออกแบบ และการวางระบบการทำงานของบริษัท
 • สาขานี้สามารถยื่นกู้ กรอ/กยศ ได้เนื่องจากรัฐบาลสนับสนุนเพราะเป็นสาขาที่มีความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
 • หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาวิศกร (สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ) และ วุฒิการศึกษาคือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

Facilities

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

มีความเชี่ยวชาญในงานด้านบริหารการจัดการในกระบวนการผลิต ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการด้วยความชำนาญด้านเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่และการบริหารจัดการด้วยต้นทุนที่เหมาะสม

Facilities

มุ่งเน้นประสิทธิภาพ

เป็นสาขาวิชาที่มีความชำนาญในการควบคุมคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพ การดูแลควบคุมด้านความปลอดภัย ในกระบวนการทำงานของภาคอุตสาหกรรมและบริการ

แนวทางการเรียนการสอน

จำนวนหน่วยกิตลอดหลักสูตร141 หน่วยกิต
หมวดวิชาทั่วไป   30   หน่วยกิต  คิดเป็น 21 %
หมวดวิชาเลือก   105 หน่วยกิต  คิดเป็น  75 %
หมวดวิชาเฉพาะ    6   หน่วยกิต  คิดเป็น  4 %

ผศ.วรินทร์ เกียรตินุกูล
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และโลจิสติกส์

Facilities

ตอบโจทย์ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์เพื่อช่วยให้การดำเนินการในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านโลจิสติกส์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Facilities

มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

สร้างวิสัยทัศน์ทางกลยุทธ์ที่กว้างไกลโดยการมองภาพรวมทั้งธุรกิจ การเป็นผู้นำที่สามารถริเริ่มสร้างสรรค์การบริหารงานตลอดจนการเป็นผู้ให้คำแนะนำ ในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดี

Job

Project Manager
ผู้ดูแลโครงการ

Job

Process Engineer
วิศวกรการผลิต

Job

Logistics Engineer
วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์

Job

Design Engineer
วิศวกรออกแบบระะบบ

Job

Quality Assurance Engineer
วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ

Job

Product Planning Engineer  
วิศวกรวางแผนงาน

Job

Automation Engineer
วิศวกรอัตโนมัติ

Job

Maintenance Engineer
วิศวกรซ่อมบำรุง

INDUSTRIAL ENGINEERING

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (อุตสาหการ/โลจิสติกส์)

WHY? INDUSTRIAL ENGINEERING

 • โลจิสติกส์ เป็นพื้นฐานสำคัญอย่างหนึ่งในยุคปัจจุบันที่ทำให้ธุรกิจเติบโตและสร้างความได้เปรียบจากคู่แข่งได้อย่างมหาศาล
 • เป็นสาขาที่ตอบโจทย์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความต้องการผู้ที่มีความสามารถในออกแบบ และการวางระบบการทำงานของบริษัท
 • สาขานี้สามารถยื่นกู้ กรอ/กยศ ได้เนื่องจากรัฐบาลสนับสนุนเพราะเป็นสาขาที่มีความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
 • หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาวิศกร (สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ) และ วุฒิการศึกษาคือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

วุฒิการศึกษาที่เปิดรับ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • หลักสูตร 4 ปี
  • วุฒิการศึกษาที่ได้รับคือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
 • หลักสูตรเทียบโอน เรียนวันธรรมดา
  • วุฒิการศึกษาที่ได้รับคือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

จุดเด่นของสาขา

จุดเด่นของสาขา วิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (อุตสาหการ/โลจิสติกส์)

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

มีความเชี่ยวชาญในงานด้านบริหารการจัดการในกระบวนการผลิต ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการด้วยความชำนาญด้านเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่และการบริหารจัดการด้วยต้นทุนที่เหมาะสม

จุดเด่นของสาขา วิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (อุตสาหการ/โลจิสติกส์)

มุ่งเน้นประสิทธิภาพ

เป็นสาขาวิชาที่มีความชำนาญในการควบคุมคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพ การดูแลควบคุมด้านความปลอดภัย ในกระบวนการทำงานของภาคอุตสาหกรรมและบริการ

จุดเด่นของสาขา วิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (อุตสาหการ/โลจิสติกส์)

ตอบโจทย์ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์เพื่อช่วยให้การดำเนินการในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านโลจิสติกส์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

จุดเด่นของสาขา วิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (อุตสาหการ/โลจิสติกส์)

มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

สร้างวิสัยทัศน์ทางกลยุทธ์ที่กว้างไกลโดยการมองภาพรวมทั้งธุรกิจ การเป็นผู้นำที่สามารถริเริ่มสร้างสรรค์การบริหารงานตลอดจนการเป็นผู้ให้คำแนะนำ ในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดี

ค่าเทอมเฉลี่ย และ หน่วยกิต เพิ่มเติม

อาชีพที่รองรับ

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สามารถเลือกที่จะประกอบอาชีพได้หลากหลายสาขา ทั้งหน่วยงาน สถาบันต่างๆ ภาครัฐและภาคเอกชน

ด้วยคุณภาพที่ตอบโจทย์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม เพราะชื่อนี้ การันตี อนาคตการทำงาน

Project Manager <br/> ผู้ดูแลโครงการ

Project Manager
ผู้ดูแลโครงการ

Process Engineer <br/> วิศวกรการผลิต

Process Engineer
วิศวกรการผลิต

Logistics Engineer <br/> วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์

Logistics Engineer
วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์

Design Engineer <br/> วิศวกรออกแบบระะบบ

Design Engineer
วิศวกรออกแบบระะบบ

Quality Assurance Engineer <br/> วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ

Quality Assurance Engineer
วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ

Product Planning Engineer  <br/> วิศวกรวางแผนงาน

Product Planning Engineer  
วิศวกรวางแผนงาน

Automation Engineer <br/> วิศวกรอัตโนมัติ

Automation Engineer
วิศวกรอัตโนมัติ

Maintenance Engineer <br/> วิศวกรซ่อมบำรุง

Maintenance Engineer
วิศวกรซ่อมบำรุง

บรรยากาศการเรียนการสอน

http://www.mut.ac.th/assets/img/campuslife/logistics-07.jpg
บรรยากาศการเรียนการสอน
บรรยากาศการเรียนการสอน
บรรยากาศการเรียนการสอน
บรรยากาศการเรียนการสอน
บรรยากาศการเรียนการสอน
บรรยากาศการเรียนการสอน
บรรยากาศการเรียนการสอน
บรรยากาศการเรียนการสอน
บรรยากาศการเรียนการสอน
×
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
6 / 5
campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife