MUT
FACULTY OF
ENGINEERING AND TECHNOLOGY
  • banner
 

เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมโมบายซอฟต์แวร์

   ก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิตอลเรียนรู้เน้นรากฐาน วิเคราะห์ออกแบบระบบสารสนเทศ สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยี พัฒนาโปรแกรมสานฝันอนาคต

   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศผลิตบุคลากรระดับบัณฑิตในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ และ เพื่อส่งเสริมการศึกษา การพัฒนาและการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

จำนวนบัณฑิตของเรา

0

แผนการเรียน


แผนการเรียน 4 ปี
เหมาะสำหรับผู้ที่จบ ม.6, ปวช., กศน., GED หรือเทียบเท่า
ไม่จำกัดสายการเรียน
แผนการเรียนเทียบโอน
วันธรรมดา
เหมาะสำหรับผู้ที่จบ ปวส., หรือเทียบเท่า
ไม่จำกัดอายุ
สอบถามรายละเอียดการเทียบโอน ติดต่อ 029884021

จ่ายครั้งแรก 10,000 ตลอดหลักสูตร 4 ปี 287,300 บาท

ดูรายละเอียด  

กองทุนกู้ยืม ค่าเล่าเรียน ปี 1 / เทอม 1 ค่าเล่าเรียน
ตลอดหลักสูตร
Human Capital กยศ. กรอ. ชำระครั้งแรก ชำระส่วนที่เหลือ
แผนการเรียน 4 ปี - 10,000 26,900 287,300
แผนการเรียน เทียบโอน วันธรรมดา - 10,000 29,450 198,650
×