MUT
FACULTY OF
ENGINEERING AND TECHNOLOGY
  • banner
 

เทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมิเดียอาร์ต

   ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างก้าวกระโดด ทำให้โลกของเรามีการผลิตข้อมูลข่าวสารในปริมาณมหาศาลในทุกวินาที ซึ่งข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเปิดในสื่อโซเชียล (Social media) จากคนหลายพันล้านคนทั่วโลกส่งผลให้รูปแบบของสื่อใหม่ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการผลิตสื่อ (Production), การกระจายและส่งถึงผู้บริโภค (Distribution) และวิธีการบริโภคสื่อ (Viewing) จะมุ่งสู่แพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตแบบ Real-time อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งจะทำให้สื่อรูปแบบเดิมที่มีมาในอดีต (Traditional media) หายไป โดยปรากฎการณ์ดังกล่าวนักอนาคตศาสตร์มักเรียกว่า “การทำลายอย่างสร้างสรรค์ (Creative destruction)”

   จากความหลากหลายและการเติบโตของรูปแบบสื่อในปัจจุบันที่มีอยู่เป็นจำนวนมากและเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณ ตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างเห็นได้ชัด ทำให้อุตสาหกรรมทางด้านสื่อและบันเทิง เช่น Digital Graphic, Animation, Game, Interactive Media และอื่นๆ อีกมากมาย เกิดการแข่งขันสูงมากขึ้น ดังนั้น หากอุตสาหกรรมการสื่อสารและบันเทิงใดสามารถสร้างความแตกต่างและชัดเจนทั้งเนื้อหา เทคนิคการนำเสนอ รูปแบบการเผยแพร่ที่โดดเด่น ย่อมมีโอกาสที่จะเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคได้

   ดังนั้น การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้ คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงได้นำเอาประสบการณ์ แหล่งข้อมูลจากที่ต่าง ๆ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนชั้นนำของประเทศและนำเอาประสบการณ์และพฤติกรรมของผู้บริโภคสื่อ มาใช้เป็นพื้นฐานการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร คือ “เทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมีเดียอาร์ต” ที่มีเนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุมและตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น โดยยังคงมฐานของหลักสูตรเดิมคือนำศาสตร์ศิลปะรวมกับเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ เพิ่มเติมความเฉพาะของการนำศาสตร์ทางเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานกับศิลปะ จึงเป็นจุดเด่นของหลักสูตรใหม่นี้และเพื่อตอบสนองกระแสสื่อที่นิยมใช้ในปัจจุบันและสร้างสรรค์งานสื่อในอนาคตต่อไป

สาขานี้เหมาะกับใคร
   สำหรับผู้ที่ชอบ 3 D นั่นคือ
1. Design =คิดการออกแบบอย่างสร้างสรรค์
คนที่ชอบคิด ชอบออกแบบ ชอบครีเอทสร้างสรรค์จากมือสู่เครื่องมือดิจิทัล ใช้คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์งานสือศิลป
2. Development = การพัฒนาและลงมือทำ
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน ขอเพียงชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ชอบศิลปะและเทคโนโลยี ที่สำคัญชอบลงมือทำพร้อมเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้ดีให้เก่งยิ่งขึ้น
3. Deployment = การประยุกต์ใช้อย่างมีทักษต่อยอดสู้มืออาชีพ
ประยุกต์ความรู้ที่เรียน ทักษะที่ฝึกฝน ต่อยอดสู่การฝึกงาน ทดลองสร้างชิ้นงานได้จริง นำผลงานตลอดการเรียนสร้างPortfolios นำเสนอในรูปแบบนิทรรศกาล เผยแพร่ต่อสาธารณะทั้งโลกออนไลน์และออฟไลน์ได้

ข้อมูลวิชาเรียนที่เป็นจุดเด่น

    ตัวอย่างวิชา Digital Multimedia Arts
• Digital Graphic,
• 2D-3D Animation
• Motion graphic,
• Interactive Media,
• Games, Augmented Reality / Virtual Reality / Mixed Reality

อาชีพที่จบสาขานี้แล้วสามารถไปทำได้

(1) นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer)
(2) นักปั้นโมเดล 3 มิติ (3D Modeler)
(3) นักผลิตการ์ตูนเคลื่อนไหว (Animator)
(4) นักออกแบบสื่อเคลื่อนไหว (Motion Graphic Designer)
(5) นักออกแบบทัศนศิลป์ (Visual Artist)
(6) นักผลิตเนื้อหาบนสื่อโซเชียล (Social Media and Content Creator)
(7) นักออกแบบสื่อดิจิทัล (Creative Media Designer)
(8) นักออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ และประสบการณ์ผู้ใช้ (UI/UX Designer)
(9) นักพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์ (Interactive Developer)
(10) นักพัฒนาเกม (Game Developer)
(11) นักออกแบบศิลปเชิงเทคนิค (Technical Artist)

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

จำนวนบัณฑิตของเรา

0

แผนการเรียน


แผนการเรียน 4 ปี
เหมาะสำหรับผู้ที่จบ ม.6, ปวช., กศน., GED หรือเทียบเท่า
ไม่จำกัดสายการเรียน
แผนการเรียนเทียบโอน
วันธรรมดา
เหมาะสำหรับผู้ที่จบ ปวส., หรือเทียบเท่า
ไม่จำกัดอายุ
สอบถามรายละเอียดการเทียบโอน ติดต่อ 029884021

จ่ายครั้งแรก 10,000 ตลอดหลักสูตร 4 ปี 301,450 บาท

ดูรายละเอียด  

กองทุนกู้ยืม ค่าเล่าเรียน ปี 1 / เทอม 1 ค่าเล่าเรียน
ตลอดหลักสูตร
Human Capital กยศ. กรอ. ชำระครั้งแรก ชำระส่วนที่เหลือ
แผนการเรียน 4 ปี 10,000 29,100 301,450
แผนการเรียน เทียบโอน วันธรรมดา 10,000 36,300 203,750
×