MUT
FACULTY OF
ENGINEERING
 • banner
 • banner
 • banner
 • วิศวกรรมเคมี เป็นสาขาที่ควบคุมขบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊าซธรรมชาติโรงงานสารเคมีต่าง ๆ เป็นต้น
 • ผู้สำเร็จสาขานี้สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งวิศวกรและนักวิจัย ของทั้งภาครัฐและเอกชน
 • หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาวิศกร และ วุฒิการศึกษาคือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

Facilities

เน้นประสิทธิภาพสูงสุด

เน้นด้านการผลิตวัตถุสังเคราะห์ที่มีองค์ประกอบทางเคมีด้วยเครื่องมือและเครื่องจักรที่ผ่านการออกแบบให้มีประสิทธิภาพทั้งคุณภาพและปริมาณ 2.ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

Facilities

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

มีความสารถในการจำแนกสิ่งของหรือวัตถุในชีวิตประจำวันออกเป็นโครงสร้างทางเคมี ความรู้ด้านปิโตรเคมีและการแปรรูปการเป็นพิษและการแก้พิษจากสารเคมีต่างๆ

แนวทางการเรียนการสอน

จำนวนหน่วยกิตลอดหลักสูตร146 หน่วยกิต
หมวดวิชาทั่วไป   30 หน่วยกิต    คิดเป็น 21 %
หมวดวิชาเลือก   110 หน่วยกิต  คิดเป็น  75 %
หมวดวิชาเฉพาะ   6 หน่วยกิต     คิดเป็น  4 %

ดร.นริศรา อินทรจันทร์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี

"เรียนอย่างมีวินัย  ใฝ่หาผู้รู้และฝึกฝน
 มุ่งมั่นอดทน      ยึดมั่นความดี"

Facilities

ความเข้าใจในพื้นฐาน

มีความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาทางเคมี ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานสำคัญที่ใช้ในการกระบวนผลิต รวมทั้งใช้ในการวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต

Facilities

มาตรฐานความปลอดภัย

การเรียนการสอนอยู่บนมาตรฐานความปลอดภัยและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Job

Chemical Engineer
วิศวกรเคมี

Job

Process Engineer
วิศวกรผู้ควบคุมกระบวนการผลิต

Job

Process Design Engineer
วิศวกรออกแบบกระบวนการผลิต

Job

Product Design Engineer
วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์

Job

Project Engineer
วิศวกร โครงการ

Job

Research and Development Engineer
ววิศวกรวิจัยและพัฒนา

Job

Academic scholar or Researcher
นักวิชาการหรือนักวิจัย

Job

Entrepreneur
ผู้ประกอบการ

CHEMICAL ENGINEERING

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

WHY? CHEMICAL ENGINEERING

 • วิศวกรรมเคมี เป็นสาขาที่ควบคุมขบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊าซธรรมชาติโรงงานสารเคมีต่าง ๆ เป็นต้น
 • ผู้สำเร็จสาขานี้สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งวิศวกรและนักวิจัย ของทั้งภาครัฐและเอกชน
 • หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาวิศกร และ วุฒิการศึกษาคือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

วุฒิการศึกษาที่เปิดรับ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • หลักสูตร 4 ปี

จุดเด่นของสาขา

จุดเด่นของสาขา วิชาวิศวกรรมเคมี

เน้นประสิทธิภาพสูงสุด

เน้นด้านการผลิตวัตถุสังเคราะห์ที่มีองค์ประกอบทางเคมีด้วยเครื่องมือและเครื่องจักรที่ผ่านการออกแบบให้มีประสิทธิภาพทั้งคุณภาพและปริมาณ 2.ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

จุดเด่นของสาขา วิชาวิศวกรรมเคมี

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

มีความสารถในการจำแนกสิ่งของหรือวัตถุในชีวิตประจำวันออกเป็นโครงสร้างทางเคมี ความรู้ด้านปิโตรเคมีและการแปรรูปการเป็นพิษและการแก้พิษจากสารเคมีต่างๆ

จุดเด่นของสาขา วิชาวิศวกรรมเคมี

ความเข้าใจในพื้นฐาน

มีความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาทางเคมี ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานสำคัญที่ใช้ในการกระบวนผลิต รวมทั้งใช้ในการวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต

จุดเด่นของสาขา วิชาวิศวกรรมเคมี

มาตรฐานความปลอดภัย

การเรียนการสอนอยู่บนมาตรฐานความปลอดภัยและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ค่าเทอมเฉลี่ย และ หน่วยกิต เพิ่มเติม

อาชีพที่รองรับ

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สามารถเลือกที่จะประกอบอาชีพได้หลากหลายสาขา ทั้งหน่วยงาน สถาบันต่างๆ ภาครัฐและภาคเอกชน

ด้วยคุณภาพที่ตอบโจทย์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม เพราะชื่อนี้ การันตี อนาคตการทำงาน

Chemical Engineer <br> วิศวกรเคมี

Chemical Engineer
วิศวกรเคมี

Process Engineer <br> วิศวกรผู้ควบคุมกระบวนการผลิต

Process Engineer
วิศวกรผู้ควบคุมกระบวนการผลิต

Process Design Engineer <br> วิศวกรออกแบบกระบวนการผลิต

Process Design Engineer
วิศวกรออกแบบกระบวนการผลิต

Product Design Engineer <br> วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์

Product Design Engineer
วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์

Project Engineer <br> วิศวกร โครงการ

Project Engineer
วิศวกร โครงการ

Research and Development Engineer <br> ววิศวกรวิจัยและพัฒนา

Research and Development Engineer
ววิศวกรวิจัยและพัฒนา

Academic scholar or Researcher <br> นักวิชาการหรือนักวิจัย

Academic scholar or Researcher
นักวิชาการหรือนักวิจัย

Entrepreneur <br> ผู้ประกอบการ

Entrepreneur
ผู้ประกอบการ

บรรยากาศการเรียนการสอน

http://www.mut.ac.th/assets/img/campuslife/campus-chemical-02.JPG
บรรยากาศการเรียนการสอน
บรรยากาศการเรียนการสอน
บรรยากาศการเรียนการสอน
บรรยากาศการเรียนการสอน
บรรยากาศการเรียนการสอน
บรรยากาศการเรียนการสอน
บรรยากาศการเรียนการสอน
บรรยากาศการเรียนการสอน
บรรยากาศการเรียนการสอน

คลิปวีดีโอสาขา

คลิปวีดีโอสาขา

placeholder

placeholder

ห้องปฏิบัติการ

Unit Operation Lab

Unit Operation Lab

 

 

Unit Operation Lab

Unit Operation Lab

 

 

Unit Operation Lab

Unit Operation Lab

 

 

Unit Operation Lab

Unit Operation Lab

 

 

Unit Operation Lab

Unit Operation Lab

 

 

Unit Operation Lab

Unit Operation Lab

 

 

Unit Operation Lab

Unit Operation Lab

 

 

Unit Operation Lab

Unit Operation Lab

 

 

ดร.นริศรา อินทรจันทร์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี

"เรียนอย่างมีวินัย  ใฝ่หาผู้รู้และฝึกฝน
 มุ่งมั่นอดทน      ยึดมั่นความดี"

×
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
6 / 5
7 / 5
campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife