MUT
FACULTY OF
ENGINEERING

CHEMICAL ENGINEERING

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

   วิศวกรรมเคมี มหานคร สอนให้มีความเชี่ยวชาญเชิงทักษะอย่างสร้างสรรค์พร้อมปฏิบัติได้จริง เปลี่ยนแนวความคิดในห้องปฏิบัติการสู่การออกแบบกระบวนการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และวัสดุด้วยเทคโนโลยีที่นำสมัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างปลอดภัยและยั่งยืน
 

  วิศวกรรมเคมี มุ่งเน้นด้านการผลิตวัตถุสังเคราะที่มีองค์ประกอบทางเคมีด้วยเครื่องมือ และเครื่องจักรที่ผ่านการออกแบบให้มีประสิทธิภาพในการผลิตทั้งคุณภาพและปริมาณ การเรียนการสอนมีการจัดเรียงอย่างเป็นลำดับตั้งแต่ความรู้ทางเคมีพื้นฐาน การจำแนกสิ่งของหรือวัตถุในชีวิตประจำวันออกเป็นโครงสร้างทางเคมี ความรู้ด้านปิโตรเคมี และการแปรรูป การเป็นพิษ และการแก้พิษจากสารเคมีต่างๆ โดยการเรียนการสอนอยู่บนมาตราฐานความปลอดภัยต่อชีวิตและ สิ่งแวดล้อม โดยจัดการเรียงเป็นลำดับดังนี้

- พื้นฐานความรู้ทางเคมี กฎทางเคมี การเกิดและการแตกสลายของวัสดุทางเคมี

- การแปรสภาพทางเคมีเป็นวัสดุ และการขึ้นรูป

- การใช้งานเครื่องมือเครื่องจักรในการในการผลิด

- การใช้งานเครื่องมือวัดอย่างมีประสิทธิภาพ

- การวิเคราะห์ผลการวัดอย่างละเอียดและหลากหลายมุมมอง

อาชีพที่รองรับ

   วิศวกรเคมี เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการผลิตอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ ที่มีส่วนผสมทางเคมี ไม่ว่าจะเป็นสินค้างทางด้านบริโภค หรืออุปโภค การผลิตไม่่ว่าขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ด้วยความเชี่ยวชาญในการควบคุมปริมาณ และความเข้าใจโครงสร้างการผลิตเป็นอย่างดี ทำให้ภาคธุรกิจหลากหลายที่เกี่ยวกับการผลิต การลงทุน การวิเคราะห์ผลจากการผลิต

อาชีพที่รองรับ

- Chemical Engineer
- Process Design Engineer
- Product Design Engineer / Production Planning Engineer
- Research and Development Engineer
- Academic Scholar or Researcher
- Entrepreneur
- Sale Engineer
- Quality control Engineer

แนวทางการเรียนการสอน

จำนวนหน่วยกิตลอดหลักสูตร146 หน่วยกิต
หมวดวิชาทั่วไป   30 หน่วยกิต    คิดเป็น 21 %
หมวดวิชาเลือก   110 หน่วยกิต  คิดเป็น  75 %
หมวดวิชาเฉพาะ   6 หน่วยกิต     คิดเป็น  4 %

ดร.นริศรา อินทรจันทร์
หัวหน้าภาควิศวกรรมเคมี

"เรียนอย่างมีวินัย ใฝ่หาผู้รู้ ฝึกฝนตนสม่ำเสมอ ใช้สื่อโซเชียลอย่างสร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อสังคม"