MUT
FACULTY OF
ENGINEERING

CIVIL ENGINEERING

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

   วิศวกรโยธามีหน้าที่รับผิดชอบต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น รวมถึงเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสร้างความเจริญ เราจึงมุ่งมั่นสร้างวิศวกรให้รู้จริง มีวินัย ทำงานได้จริง และทำงานได้เลย 

   วิศวกรรมโยธา มุ่งเน้นไปที่การคำนวณและการออกแบบโครงสร้างสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ สำหรับเป็นที่อยู่อาศัย ฯลฯ ที่เป็นองค์ประกอบของการใช้ชีวิตในปัจจุบันอย่างครบวงจร การเรียนการสอนมีการจัดลำดับการศึกษาตั้งแต่การคำนวณโครงสร้างการรองรับน้ำหนัก ความคงทนของการเลือกใช้วัสดุสำหรับก่อสร้าง การคำนึงถึงสภาพแวดล้อมหลังการก่อสร้าง ดังนี้

  -กฏการคำนวณสิ่งก่อสร้าง แรงบิด โครงสร้าง วัสดุ ความคงทน อายุการใช้งาน

  -การออกแบบ และคำนวณฐานรากในการรองรับสิ่งก่อสร้าง

  -การใช้เครื่องมือวัดสำหรับการก่อสร้าง ระดับความสูงต่ำ ระดับความเท่ากัน ความลาดเอียง เป็นต้น

  -การวัดคุณสมบัติการรองรับของดิน และ วัสดุบนพื้นผิวโลกเพื่อออกแบบวัสดุเสริมความแข็งแรงสำหรับรองรับสิ่งปลูกสร้าง

  -การออกแบบและคำนวณปริมาณวัสดุในการสร้างวัตถุรองรับโครงสร้าง หรือการสร้างโครงสร้างจากวัสดุใด ๆ

อาชีพที่รองรับ

   วิศวกรโยธา มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่ห้องพักขนาดเล็กจึงถึงสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ บ้าน ห้องแถว แฟลต คอนโดมิเนียม ถนน เขื่อน รางรถไฟฟ้า อุโมงค์ ฯลฯ โดยอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยของชีวิตทุกชีวิต รวมถึงการดูแลสภาพแวดล้อมตั้งแต่การออกแบบ ระหว่างก่อสร้าง และหลังการก่อสร้าง ทำให้ภาคธุรกิจ และภาครัฐ ที่มีงานด้านการออกแบบ ปรับปรุง พัฒนา เชิงโครงสร้างขนาดใหญ่

อาชีพที่รองรับ

- CIVIL Engineer
- Design Engineer
- R&D
- Service and support
- Quality Engineer
- Sale Engineer
- Rail Engineer
- Production Supervisor

แนวทางการเรียนการสอน

จำนวนหน่วยกิตลอดหลักสูตร151หน่วยกิต
หมวดวิชาทั่วไป   30 หน่วยกิต คิดเป็น 20 %
หมวดวิชาเฉพาะ 115 หน่วยกิต คิดเป็น 76 %
หมวดวิชาเลือก    6 หน่วยกิต คิดเป็น  4 %

อาจารย์พรทเพ พวงประโคน
หัวหน้าภาควิศวกรรมโยธา