MUT
FACULTY OF
ENGINEERING
  • banner
  • banner
  • banner

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

   เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ใน 6 กลุ่มวิชา คือ วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมแหล่งน้ำและการจัดการแบบบูรณาการ วิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการ วิศวกรรมปฐพี และวิศวกรรมขนส่ง ให้มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญ มีความสามารถที่จะดำเนินงานวิจัยระดับสูงตามความรู้ในกลุ่มวิชาเฉพาะทางนั้นๆ เพื่อให้คณาจารย์ของสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มีการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

สาขาย่อย
วิศวกรรมโครงสร้าง
วิศวกรรมแหล่งน้ำและการจัดการแบบบูรณาการ
วิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
วิศวกรรมปฐพี
วิศวกรรมขนส่ง

แนวทางการเรียนการสอน และ ค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาการเรียน 2 ปี ( เรียนวันเสาร์ )
แผน ก (วิทยานิพนธ์ 30% วิชาเรียน 70%) ทั้งหมด 38 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาเรียน 26 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 12 หน่วย

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 163,400 บาท
ชำระแบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ (โดยประมาณ) 40,750 บาท มีทั้งหมด 4 ภาคการศึกษา

อาชีพที่รองรับ

- นักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย
- นักวิจัย
- วิศวกรโยธาบริษัทเอกชน
- รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองท้องถิ่น
- ประกอบอาชีพอิสระ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา และ เอกสารประกอบการสมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาหรือในสาขาอันเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา เช่น วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมสำรวจ หรือสถาปัตยกรรม เป็นต้น จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รับรอง หรือได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
2. หมวดวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง หมวดวิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ หมวดวิชาวิศวกรรมปฐพี หมวดวิชาวิศวกรรมขนส่ง จะต้องสำเร็จการศึกษา วศ.บ. สาขา วิศวกรรมโยธา หรือจบปริญญา อส.บ./ คอ.บ./ วท.บ. สาขาโยธาก่อสร้างทั้งในและต่างประเทศที่สถาบัน ก.พ.รับรอง
2. มีผู้รับรอง ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สามารถติดต่อได้


เอกสารประกอบการสมัคร
(1) รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป
(2) Transcript
(3) สำเนาทะเบียนบ้าน
(4) สำเนาบัตรประชาชน
(5) สำเนาพาสปอร์ต เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ

การสอบคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลังสมัครเรียน

การลงทะเบียน
ณ สำนักงานทะเบียน ชั้น 3 อาคาร F มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

สามารถติดต่อได้ที่
-โทร 029883655 ต่อ 3103
-เมลล์ gmc@mutacth.com
-เจ้่าหน้าที่ คุณกาญจนา (ปู) / คุณอุมาภรณ์ (แบท)

×
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
6 / 5
7 / 5
8 / 5
9 / 5
10 / 5
11 / 5
campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife