MUT
FACULTY OF
ENGINEERING AND TECHNOLOGY
  • banner
  • banner
  • banner
 

วิศวกรรมโยธา

   เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ใน 6 กลุ่มวิชา คือ วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมแหล่งน้ำและการจัดการแบบบูรณาการ วิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการ วิศวกรรมปฐพี และวิศวกรรมขนส่ง ให้มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญ มีความสามารถที่จะดำเนินงานวิจัยระดับสูงตามความรู้ในกลุ่มวิชาเฉพาะทางนั้นๆ เพื่อให้คณาจารย์ของสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มีการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

สาขาย่อย
วิศวกรรมโครงสร้าง
วิศวกรรมแหล่งน้ำและการจัดการแบบบูรณาการ
วิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
วิศวกรรมปฐพี
วิศวกรรมขนส่ง

เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและบริหารงานก่อสร้าง ให้มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญ มีความสามารถที่จะดำเนินงานวิจัยระดับสูงตามความรู้ในกลุ่มวิชาเฉพาะทางนั้นๆ เพื่อให้คณาจารย์ของสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มีการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

จำนวนบัณฑิตของเรา

0

แผนการเรียน


แผนการเรียน 4 ปี
เหมาะสำหรับผู้ที่จบ ม.6, ปวช., กศน., GED หรือเทียบเท่า
ไม่จำกัดสายการเรียน
แผนการเรียนเทียบโอน
วันธรรมดา
เหมาะสำหรับผู้ที่จบ ปวส., หรือเทียบเท่า
ไม่จำกัดอายุ
สอบถามรายละเอียดการเทียบโอน ติดต่อ 029884021

จ่ายครั้งแรก 10,000 ตลอดหลักสูตร 4 ปี

ดูรายละเอียด  

กองทุนกู้ยืม ค่าเล่าเรียน ปี 1 / เทอม 1 ค่าเล่าเรียน
ตลอดหลักสูตร
Human Capital กยศ. กรอ. ชำระครั้งแรก ชำระส่วนที่เหลือ
×
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
6 / 5
7 / 5
8 / 5
9 / 5
10 / 5
11 / 5
campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife