MUT
FACULTY OF
ENGINEERING
 • banner
 • banner
 • banner

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

   เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ใน 6 กลุ่มวิชา คือ วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมแหล่งน้ำและการจัดการแบบบูรณาการ วิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการ วิศวกรรมปฐพี และวิศวกรรมขนส่ง ให้มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญ มีความสามารถที่จะดำเนินงานวิจัยระดับสูงตามความรู้ในกลุ่มวิชาเฉพาะทางนั้นๆ เพื่อให้คณาจารย์ของสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มีการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

สาขาย่อย
วิศวกรรมโครงสร้าง
วิศวกรรมแหล่งน้ำและการจัดการแบบบูรณาการ
วิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
วิศวกรรมปฐพี
วิศวกรรมขนส่ง

เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและบริหารงานก่อสร้าง ให้มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญ มีความสามารถที่จะดำเนินงานวิจัยระดับสูงตามความรู้ในกลุ่มวิชาเฉพาะทางนั้นๆ เพื่อให้คณาจารย์ของสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มีการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

แนวทางการเรียนการสอน และ ค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาการเรียน 2 ปี (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์)
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  • จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 38 หน่วยกิต
  • ระยะเวลาศึกษา 2 ปีการศึกษา (4 ภาคการศึกษา)
 • องค์ประกอบรายวิชา
  • หมวดวิชาบังคับและสัมมนา 14 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาเลือกตามกลุ่มวิชา 12 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและบริหารงานก่อสร้าง
 • แผน ก2
  • จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
  • ระยะเวลาศึกษา 2 ปีการศึกษา (4 ภาคการศึกษา)
 • องค์ประกอบรายวิชา
  • หมวดวิชาบังคับและสัมมนา 15 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
 • แผน ข
  • จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
  • ระยะเวลาศึกษา 2 ปีการศึกษา (4 ภาคการศึกษา)
 • องค์ประกอบรายวิชา
  • หมวดวิชาบังคับและสัมมนา 15 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาเลือก 15 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต

อาชีพที่รองรับ

- นักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย
- นักวิจัย
- วิศวกรโยธาบริษัทเอกชน
- รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองท้องถิ่น
- ประกอบอาชีพอิสระ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา และ เอกสารประกอบการสมัคร

1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สมัครเรียน ป.โท) หรือ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สมัครเรียน ป.เอก) ในสาขาวิศวกรรมโยธา หรือ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือ วิศวกรรมสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ
2. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือ ปริญญาโทในสาขาวิชาอื่นๆ และมีพื้นฐานความรู้เพียงพอในสาขาวิชาที่จะศึกษา โดยความเห็นชอบของคณาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา


เอกสารประกอบการสมัคร
(1) รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป
(2) Transcript
(3) สำเนาทะเบียนบ้าน
(4) สำเนาบัตรประชาชน
(5) สำเนาพาสปอร์ต เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ

การสอบคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลังสมัครเรียน

การลงทะเบียน
ณ สำนักงานทะเบียน ชั้น 3 อาคาร F มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

สามารถติดต่อได้ที่
-โทร 029883655 ต่อ 3103
-เมลล์ gcivil.mut@gmail.com
-เจ้่าหน้าที่ คุณกาญจนา (ปู) / คุณอุมาภรณ์ (แบท)

×
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
6 / 5
7 / 5
8 / 5
9 / 5
10 / 5
11 / 5
campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife