MUT
FACULTY OF
ENGINEERING
 • banner
 • banner
 • banner
 • เป็นสาขาที่รวมศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าด้วยกัน
 • เน้นมุมมองการคิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน
 • สอนการสร้างแนวคิดและโอกาสทางธุรกิจ บนพื้นฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์โลกยุคปัจจุบันและอนาคต

Facilities

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

สามารถจัดการกระบวนการ ตั้งแต่การค้นหาและค้นพบแนวความคิดใหม่ๆในการสร้างต้นแบบการผลิตและการดำเนินการตามแนวคิดธุรกิจของตนเอง

Facilities

สร้างธุรกิจด้วยคุณภาพ

มีความรู้ที่เกี่ยวข้องในการคิดริเริ่มธุรกิจและสามารถผสมผสานความแตกต่างเข้าด้วยกัน โดยการพัฒนาจากนวัตกรรมและความรู้ที่จำเป็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการเรียนการสอน

จำนวนหน่วยกิตลอดหลักสูตร 121 หน่วยกิต
หมวดวิชาทั่วไป   33 หน่วยกิต คิดเป็น  27 %
หมวดวิชาเฉพาะ   82 หน่วยกิต คิดเป็น 68 %
หมวดวิชาเลือก    6 หน่วยกิต คิดเป็น   5 %

อาจารย์กิตติคุณ นิมิตแสงเทียน
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและธุรกิจ (IBM)

Facilities

มุ่งเน้นด้านนวัตกรรม

รวมศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าด้วยกันเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มุ่งเน้นนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์โลกยุคปัจจุบันและอนาคต

Facilities

ตอบโจทย์ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

เสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อสร้างนวัตกรรมและกระบวนการของ Tech Startup ที่ตอบโจทย์การพัฒนาองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน

Job

Tech Startup
ธุรกิจสตาร์ทอัพ

Job

Entrepreneur
ผู้ประกอบการ

Job

Business Developer
นักพัฒนาธุรกิจ

Job

Digital Marketing officer
เจ้าหน้าที่การตลาดดิจิตอล

Job

Innovation Product Manager
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์

Job

Technology and Innovation
Designer
นักออกแบบนวัตกรรม
และ เทคโนโลยี

Job

Innovation Project Manager
ผู้จัดการโครงการ

Job

Innovation Design Researcher
นักวิจัย

INNOVATION AND BUSINESS MANAGEMENT

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและธุรกิจ (IBM)

WHY? INNOVATION AND BUSINESS MANAGEMENT

 • เป็นสาขาที่รวมศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าด้วยกัน
 • เน้นมุมมองการคิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน
 • สอนการสร้างแนวคิดและโอกาสทางธุรกิจ บนพื้นฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์โลกยุคปัจจุบันและอนาคต

วุฒิการศึกษาที่เปิดรับ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • หลักสูตร 4 ปี
 • หลักสูตรเทียบโอน เรียนวันธรรมดา

จุดเด่นของสาขา

จุดเด่นของสาขา วิชาการจัดการนวัตกรรมและธุรกิจ (IBM)

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

สามารถจัดการกระบวนการ ตั้งแต่การค้นหาและค้นพบแนวความคิดใหม่ๆในการสร้างต้นแบบการผลิตและการดำเนินการตามแนวคิดธุรกิจของตนเอง

จุดเด่นของสาขา วิชาการจัดการนวัตกรรมและธุรกิจ (IBM)

สร้างธุรกิจด้วยคุณภาพ

มีความรู้ที่เกี่ยวข้องในการคิดริเริ่มธุรกิจและสามารถผสมผสานความแตกต่างเข้าด้วยกัน โดยการพัฒนาจากนวัตกรรมและความรู้ที่จำเป็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

จุดเด่นของสาขา วิชาการจัดการนวัตกรรมและธุรกิจ (IBM)

มุ่งเน้นด้านนวัตกรรม

รวมศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าด้วยกันเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มุ่งเน้นนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์โลกยุคปัจจุบันและอนาคต

จุดเด่นของสาขา วิชาการจัดการนวัตกรรมและธุรกิจ (IBM)

ตอบโจทย์ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

เสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อสร้างนวัตกรรมและกระบวนการของ Tech Startup ที่ตอบโจทย์การพัฒนาองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน

ค่าเทอมเฉลี่ย และ หน่วยกิต เพิ่มเติม

อาชีพที่รองรับ

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สามารถเลือกที่จะประกอบอาชีพได้หลากหลายสาขา ทั้งหน่วยงาน สถาบันต่างๆ ภาครัฐและภาคเอกชน

ด้วยคุณภาพที่ตอบโจทย์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม เพราะชื่อนี้ การันตี อนาคตการทำงาน

Tech Startup <br>
ธุรกิจสตาร์ทอัพ

Tech Startup
ธุรกิจสตาร์ทอัพ

Entrepreneur <br>
ผู้ประกอบการ

Entrepreneur
ผู้ประกอบการ

Business Developer <br> นักพัฒนาธุรกิจ

Business Developer
นักพัฒนาธุรกิจ

Digital Marketing officer <br> เจ้าหน้าที่การตลาดดิจิตอล

Digital Marketing officer
เจ้าหน้าที่การตลาดดิจิตอล

Innovation Product Manager <br> ผู้จัดการผลิตภัณฑ์

Innovation Product Manager
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์

Technology and Innovation <br> Designer <br> นักออกแบบนวัตกรรม <br>และ เทคโนโลยี

Technology and Innovation
Designer
นักออกแบบนวัตกรรม
และ เทคโนโลยี

Innovation Project Manager <br> ผู้จัดการโครงการ

Innovation Project Manager
ผู้จัดการโครงการ

Innovation Design Researcher <br> นักวิจัย

Innovation Design Researcher
นักวิจัย

บรรยากาศการเรียนการสอน

http://www.mut.ac.th/assets/img/campuslife/Ibm_600x400_px-01.jpg
บรรยากาศการเรียนการสอน
บรรยากาศการเรียนการสอน
บรรยากาศการเรียนการสอน
บรรยากาศการเรียนการสอน
บรรยากาศการเรียนการสอน
บรรยากาศการเรียนการสอน
บรรยากาศการเรียนการสอน
บรรยากาศการเรียนการสอน
บรรยากาศการเรียนการสอน

คลิปวีดีโอสาขา

คลิปวีดีโอสาขา

placeholder

placeholder

ห้องปฏิบัติการ

 IDEsignplus+ Thinking Lab

IDEsignplus+ Thinking Lab

 

 

 IDEsignplus+ Thinking Lab

IDEsignplus+ Thinking Lab

 

 

 IOT and Digital Lab

IOT and Digital Lab

 

 

Technology and Innovation Lab

Technology and Innovation Lab

 

 

อาจารย์กิตติคุณ นิมิตแสงเทียน
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและธุรกิจ (IBM)

×
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
6 / 5
campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife