MUT
FACULTY OF
ENGINEERING

INNOVATION AND BUSINESS MANAGEMENT

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและธุรกิจ (IBM)

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและธุรกิจ (IBM)

    สาขาวิชานวัตกรรมและการบริหารจัดการ เป็นการรวมศาสตร์ด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี นวัตกรรมและการบริหารธุรกิจเข้าด้วยกัน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถค้นพบและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ บนพื้นฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้ดังนี้

  1. สามารถจัดการกระบวนการ ตั้งแต่การค้นหาและค้นพบแนวความคิดใหม่ๆ ในการสร้างต้นแบบ การผลิต และการดำเนินการตามแนวคิดธุรกิจของตัวเอง
  2. สามารถเริ่มต้นการพัฒนาและการจัดการโครงการนวัตกรรม หรือคิดริเริ่มธุรกิจที่สามารถผสานรวมความแตกต่างเข้าด้วยกัน
  3. มีส่วนร่วมในการทำโครงงานสหวิทยาการภายในมหาวิทยาลัย และองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย
  4. มีความรู้ที่เกี่ยวข้องในการเริ่มต้นและดำเนินธุรกิจ และได้รับความรู้ที่จำเป็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

"ผสานรวมความต่าง สร้างโอกาสทางธุรกิจ บนพื้นฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม Innovation and Business Management" 

อาชีพที่รองรับ

- งานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- งานด้านการพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์
- งานจัดการโครงการ
- งานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์
- งานด้านสินค้าระหว่างประเทศ

อาชีพที่รองรับ

- งานด้านการบริหารทั่วไป
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว
- สร้างธุรกิจใหม่ในองค์กร
- นักวิชาการและนักวิจัย

แนวทางการเรียนการสอน

จำนวนหน่วยกิตลอดหลักสูตร 121 หน่วยกิต
หมวดวิชาทั่วไป   33 หน่วยกิต คิดเป็น  27 %
หมวดวิชาเฉพาะ   82 หน่วยกิต คิดเป็น 68 %
หมวดวิชาเลือก    6 หน่วยกิต คิดเป็น   5 %

รศ. ดร.สัมพันธ์ พรหมพิชัย
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Algorithm
ผศ. ดร.ชนม์รัตน์ ตติยะวรนันท์
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Automation
ดร.ปนันท์ โพธิพันธุ์ทอง
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Embeded
ผศ.ประสูตร เดชสุวรรณ
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Electronics and Measurement
อาจารย์จิราวุธ สุวัชระกุลธร
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Programing Language
อาจารย์สุพัตรา เพ็ชรนิล
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Network and Security
อาจารย์พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Innovation and Management