MUT
FACULTY OF
ENGINEERING
  • banner

สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน (แผน ข 1.5 ปี)

แนวทางการเรียนการสอน และ ค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาการเรียน 1.5 ปี ( เรียนวันเสาร์ )
แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์ 30% วิชาเรียน 70%) ทั้งหมด 36 หน่วยกิต ระยะเวลาเรียน 1.5 ปี แบ่งเป็นวิชาเรียน 24 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
แผน ข (วิชาเรียน 100% ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ ) ทั้งหมด 36 หน่วยกิต ระยะเวลาเรียน 1.5 ปี

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 152,000 บาท
ชำระแบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ (โดยประมาณ) 38,000 บาท มีทั้งหมด 4 ภาคการศึกษา

อาชีพที่รองรับ

- วิศวกรและนักวิชาการในงานด้านพลังงาน
- ผู้ประเมินและตรวจสอบในงานด้านพลังงาน (สําหรับนักศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
- ที่ปรึกษาในงานด้านพลังงาน
- ผู้รับผิดชอบในงานด้านพลังงาน
- ผู้ประกอบธุรกิจด้านพลังงานและนักบริหารจัดการด้านพลังงาน
- อาชีพอิสระ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา และ เอกสารประกอบการสมัคร

1. สําเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องตามที่กรรมการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาเป็นนักศึกษา หรือ
2. สําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องตามที่กรรมการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร-มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาเป็นนักศึกษา


เอกสารประกอบการสมัคร
(1) รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
(2) Transcript
(3) สำเนาทะเบียนบ้าน
(4) สำเนาบัตรประชาชน
(5) สำเนาพาสปอร์ต เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ

การสอบคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลังสมัครเรียน

การลงทะเบียน
ณ สำนักงานทะเบียน ชั้น 3 อาคาร F มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

สามารถติดต่อได้ที่
-โทร 029883655 ต่อ 3103
-เมลล์ gmc@mutacth.com
-เจ้่าหน้าที่ คุณกาญจนา (ปู) / คุณอุมาภรณ์ (แบท)

×