MUT
FACULTY OF
ENGINEERING
 • banner
 • banner
 • banner
 • วิศวกรรมเครื่องกลเป็นสาขาวิชาชีพหลักที่สำคัญและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
 • มีความสำคัญต่อการดำเนินงานในอุตสาหกรรมแทบทุกประเภท
 • สาขานี้สามารถยื่นกู้ กรอ/กยศ ได้เนื่องจากรัฐบาลสนับสนุนเพราะเป็นสาขาที่มีความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
 • หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาวิศกร และ วุฒิการศึกษาคือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

Facilities

ความรู้ด้านโครงสร้าง

มุ่งเน้นความรู้ด้านโครงสร้างของวัสดุของสิ่งต่างๆที่อยู่กับที่หรือมีการเคลื่อนไหวทั้งสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็น

Facilities

วางแผนเพื่อการเรียนรู้

การเรียนการสอนจัดเรียงอย่างเป็นระบบทำให้เข้าใจถึงหลักการและแนวคิดอย่างเป็นขั้นตอนส่งผลต่อการทำงานได้สอดคล้องและลงตัว

แนวทางการเรียนการสอน

จำนวนหน่วยกิตลอดหลักสูตร149 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต คิดเป็น 20 %
หมวดวิชาเฉพาะ        113 หน่วยกิต คิดเป็น 76 %
หมวดวิชาเลือกเสรี        6 หน่วยกิต คิดเป็น  4 %

ผศ. ดร.วาโย ช้างเจริญ
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

"มีความเพียรอย่างไม่ลดละ เอาชนะอุปสรรคทั้งปวงได้"

Facilities

ให้ความสำคัญกับพื้นฐาน

ต้องมีความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของหลักกลศาสตร์ พลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหลและพลังงานเป็นอย่างดี สามารถใช้หลักการพื้นฐานได้ดีพอกับความรู้อื่น ๆ ในงานภาคสนาม

Facilities

ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม

ทำงานเกี่ยวข้องกับยานยนต์ทุกประเภท ไม่ว่าทางบก ทางน้ำ หรือ ทางอากาศ ต้องดูแลรับผิดชอบเครื่องจักรกลหลากหลายชนิดที่ใช้ในวงการก่อสร้างไปจนถึงวงการเกษตรกรรม

Job

Mechanical Engineer
วิศวกรเครื่องกล

Job

Automotive Engineer
วิศวกรยานยนต์

Job

Process Engineer
วิศวกรผู้ควบคุมกระบวนการผลิต

Job

Process Design Engineer
วิศวกรออกแบบกระบวนการผลิต

Job

Product Design Engineer
วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์

Job

Quality Control Engineer
วิศวกรควบคุมคุณภาพ

Job

Academic scholar or Researcher
นักวิชาการหรือนักวิจัย

Job

Entrepreneur
ผู้ประกอบการ

MECHANICAL ENGINEERING

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

WHY ? MECHANICAL ENGINEERING

 • วิศวกรรมเครื่องกลเป็นสาขาวิชาชีพหลักที่สำคัญและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
 • มีความสำคัญต่อการดำเนินงานในอุตสาหกรรมแทบทุกประเภท
 • สาขานี้สามารถยื่นกู้ กรอ/กยศ ได้เนื่องจากรัฐบาลสนับสนุนเพราะเป็นสาขาที่มีความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
 • หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาวิศกร และ วุฒิการศึกษาคือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

วุฒิการศึกษาที่เปิดรับ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • หลักสูตร 4 ปี
  • วุฒิการศึกษาที่ได้รับคือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
 • หลักสูตรเทียบโอน เรียนวันธรรมดา และ เสาร์/อาทิตย์
  • วุฒิการศึกษาที่ได้รับคือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

จุดเด่นของสาขา

จุดเด่นของสาขา วิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ความรู้ด้านโครงสร้าง

มุ่งเน้นความรู้ด้านโครงสร้างของวัสดุของสิ่งต่างๆที่อยู่กับที่หรือมีการเคลื่อนไหวทั้งสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็น

จุดเด่นของสาขา วิชาวิศวกรรมเครื่องกล

วางแผนเพื่อการเรียนรู้

การเรียนการสอนจัดเรียงอย่างเป็นระบบทำให้เข้าใจถึงหลักการและแนวคิดอย่างเป็นขั้นตอนส่งผลต่อการทำงานได้สอดคล้องและลงตัว

จุดเด่นของสาขา วิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ให้ความสำคัญกับพื้นฐาน

ต้องมีความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของหลักกลศาสตร์ พลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหลและพลังงานเป็นอย่างดี สามารถใช้หลักการพื้นฐานได้ดีพอกับความรู้อื่น ๆ ในงานภาคสนาม

จุดเด่นของสาขา วิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม

ทำงานเกี่ยวข้องกับยานยนต์ทุกประเภท ไม่ว่าทางบก ทางน้ำ หรือ ทางอากาศ ต้องดูแลรับผิดชอบเครื่องจักรกลหลากหลายชนิดที่ใช้ในวงการก่อสร้างไปจนถึงวงการเกษตรกรรม

ค่าเทอมเฉลี่ย และ หน่วยกิต เพิ่มเติม

อาชีพที่รองรับ

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สามารถเลือกที่จะประกอบอาชีพได้หลากหลายสาขา ทั้งหน่วยงาน สถาบันต่างๆ ภาครัฐและภาคเอกชน

ด้วยคุณภาพที่ตอบโจทย์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม เพราะชื่อนี้ การันตี อนาคตการทำงาน

Mechanical Engineer <br> วิศวกรเครื่องกล

Mechanical Engineer
วิศวกรเครื่องกล

Automotive Engineer <br> วิศวกรยานยนต์

Automotive Engineer
วิศวกรยานยนต์

Process Engineer <br> วิศวกรผู้ควบคุมกระบวนการผลิต

Process Engineer
วิศวกรผู้ควบคุมกระบวนการผลิต

Process Design Engineer <br> วิศวกรออกแบบกระบวนการผลิต

Process Design Engineer
วิศวกรออกแบบกระบวนการผลิต

Product Design Engineer <br> วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์

Product Design Engineer
วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์

Quality Control Engineer <br> วิศวกรควบคุมคุณภาพ

Quality Control Engineer
วิศวกรควบคุมคุณภาพ

Academic scholar or Researcher <br> นักวิชาการหรือนักวิจัย

Academic scholar or Researcher
นักวิชาการหรือนักวิจัย

Entrepreneur <br> ผู้ประกอบการ

Entrepreneur
ผู้ประกอบการ

บรรยากาศการเรียนการสอน

http://www.mut.ac.th/assets/img/campuslife/campus-mechanicle-02.jpg
บรรยากาศการเรียนการสอน
บรรยากาศการเรียนการสอน
บรรยากาศการเรียนการสอน
บรรยากาศการเรียนการสอน
บรรยากาศการเรียนการสอน
บรรยากาศการเรียนการสอน
บรรยากาศการเรียนการสอน
บรรยากาศการเรียนการสอน
บรรยากาศการเรียนการสอน

คลิปวีดีโอสาขา

คลิปวีดีโอสาขา

placeholder

placeholder

คลิปวีดีโอสาขา

placeholder

placeholder

คลิปวีดีโอสาขา

placeholder

placeholder

คลิปวีดีโอสาขา

placeholder

placeholder

ห้องปฏิบัติการ

Automotive Engineering Lab

Automotive Engineering Lab

 

 

CNC Lab

CNC Lab

 

 

Fluid Mechanics Lab I

Fluid Mechanics Lab I

 

 

Fluid Mechanics Lab II

Fluid Mechanics Lab II

 

 

Material Testing Lab I

Material Testing Lab I

 

 

Material Testing Lab II

Material Testing Lab II

 

 

Thermodynamics & Heat Transfer Lab I

Thermodynamics & Heat Transfer Lab I

 

 

Thermodynamics & Heat Transfer Lab II

Thermodynamics & Heat Transfer Lab II

 

 

โรงประลองวิศวกรรมพื้นฐาน

โรงประลองวิศวกรรมพื้นฐาน

 

 

×
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
6 / 5
campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife