MUT
FACULTY OF
ENGINEERING
  • banner
  • banner
  • banner

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

   หลักสูตรนี้มุ่งเน้นที่จะสร้างบุคลากรที่มี ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการสร้างงานวิจัยใหม่ๆอันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติอย่างแท้จริง เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาและสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติ

การเรียนการสอน และ ค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาการเรียน 2 ปี ( เรียนวันเสาร์ )
แผน ก (วิทยานิพนธ์ 30% วิชาเรียน 70%) ทั้งหมด 37 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาเรียน 25 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 12 หน่วย

อาชีพที่รองรับ

- วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineer)
- วิศวกรผู้ควบคุมกระบวนการผลิต (Process Engineer)
- วิศวกรออกแบบกระบวนการผลิต (Process Design Engineer)
- วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design Engineer)
- วิศวกรควบคุมคุณภาพ (Quality Control Engineer)
- นักวิชาการหรือนักวิจัย (Academic Scholar or Researcher)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา และ เอกสารประกอบการสมัคร

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาที่มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกลจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และเป็นสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
2. มีผู้รับรอง ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สามารถติดต่อได้


เอกสารประกอบการสมัคร
(1) รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป
(2) Transcript
(3) สำเนาทะเบียนบ้าน
(4) สำเนาบัตรประชาชน
(5) สำเนาพาสปอร์ต เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ

การสอบคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลังสมัครเรียน

การลงทะเบียน
ณ สำนักงานทะเบียน ชั้น 3 อาคาร F มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

สามารถติดต่อได้ที่
-โทร 029883655 ต่อ 3103
-เมลล์ gmc@mutacth.com
-เจ้่าหน้าที่ คุณกาญจนา (ปู) / คุณอุมาภรณ์ (แบท)

×
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
6 / 5
campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife