MUT
FACULTY OF
ENGINEERING AND TECHNOLOGY
  • banner
  • banner
  • banner
 

วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

   มุ่งเน้นผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และที่มีศักยภาพสูงในการสร้างผลงานวิจัยขั้นสูง รวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทันสมัย ซึ่งเกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน แล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศ

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

จำนวนบัณฑิตของเรา

0

แผนการเรียน


แผนการเรียน 4 ปี
เหมาะสำหรับผู้ที่จบ ม.6, ปวช., กศน., GED หรือเทียบเท่า
ไม่จำกัดสายการเรียน
แผนการเรียนเทียบโอน
วันธรรมดา
เหมาะสำหรับผู้ที่จบ ปวส., หรือเทียบเท่า
ไม่จำกัดอายุ
สอบถามรายละเอียดการเทียบโอน ติดต่อ 029884021

จ่ายครั้งแรก 10,000 ตลอดหลักสูตร 4 ปี

ดูรายละเอียด  

กองทุนกู้ยืม ค่าเล่าเรียน ปี 1 / เทอม 1 ค่าเล่าเรียน
ตลอดหลักสูตร
Human Capital กยศ. กรอ. ชำระครั้งแรก ชำระส่วนที่เหลือ
×
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
6 / 5
7 / 5
8 / 5
9 / 5
10 / 5
11 / 5
12 / 5
13 / 5
14 / 5
campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife