MUT
FACULTY OF
ENGINEERING
  • banner
  • banner
  • banner

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

   มุ่งเน้นผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และที่มีศักยภาพสูงในการสร้างผลงานวิจัยขั้นสูง รวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทันสมัย ซึ่งเกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน แล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศ

อาชีพที่รองรับ

   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จะมีวิชาสัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัย และวิชาวิทยานิพนธ์ที่เน้นให้นักศึกษารู้จักกับกระบวนการของการทำงานวิจัย ซึ่งสามารถ นำไปใช้ทำงานวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิจัยใหม่ๆ ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการฝึกนำเสนอผลงานวิจัย และรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญ 

อาชีพที่รองรับ

- อาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
- นักวิจัยสังกัดหน่วยงานรัฐและเอกชน
- วิศวกร
- ผู้บริหาร

แนวทางการเรียนการสอน

หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี
หลักสูตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 76 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาบังคับ                12 หน่วยกิต คิดเป็น 16 %
ข. หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขาย่อย  12 หน่วยกิต คิดเป็น 16 %
ค. หมวดวิชาการสัมมนา             4 หน่วยกิต คิดเป็น  5 %
ง. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์           48 หน่วยกิต คิดเป็น 63 %


หลักสูตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 52 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาบังคับ                6 หน่วยกิต คิดเป็น 12 %
ข. หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขาย่อย  6 หน่วยกิต คิดเป็น 12 %
ค. หมวดวิชาการสัมมนา           4 หน่วยกิต คิดเป็น  7 %
ง. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์         36 หน่วยกิต คิดเป็น 69 %

×
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
6 / 5
7 / 5
8 / 5
9 / 5
10 / 5
11 / 5
12 / 5
13 / 5
14 / 5
campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife