MUT
FACULTY OF
ENGINEERING

TELECOMMUNICATION ENGINEERING

สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (โทรคมนาคม/สารสนเทศและการสื่อสาร)

   "วิศวกรรมโทรคมนาคม เน้นหนักในด้านการสื่อสารโทรคมนาคมทุกรูปแบบ และให้มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ทั้งการออกแบบวงจร อุปกรณ์การสื่อสาร การติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ”


   วิศวกรรมโทรคมนาคม เน้นหนักในด้านการสื่อสารโทรคมนาคมทุกรูปแบบ และให้มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ทั้งการออกแบบวงจร อุปกรณ์การสื่อสาร การติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดลำดับการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน และคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ การเรียนการสอนเริ่มตั้งแต่ขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านการสื่อสารอยู่เลย และรูปแบบการสอนยังทำให้ผู้ที่มีความรู้อยู่เดิมได้รับความรู้ใหม่ ๆ

อาชีพที่รองรับ

   วิศวกรโทรคมนาคม มีความเชี่ยวชาญด้านระบบสื่อสารระบบโครงข่ายโทรคมนาคม ทั้งการสร้างอุปกรณ์ระบบสื่อสาร การติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการใช้งานร่วมกับโปรแกรมควบคุมผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบสมัยใหม่ ทำให้มีบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากเปิดรับเข้าทำงาน

อาชีพที่รองรับ

- Production Supervisor
- Maintenance Engineer
- Quality Engineer
- System Engineer
- R&D
- Design Engineer
- Flight Engineer
- Sale Engineer

แนวทางการเรียนการสอน

จำนวนหน่วยกิตลอดหลักสูตร148 หน่วยกิต

หมวดวิชาทั่วไป  30   หน่วยกิต  คิดเป็น   20  %

หมวดวิชาเฉพาะ  112  หน่วยกิต คิดเป็น   76  %

หมวดวิชาเลือก    6    หน่วยกิต คิดเป็น      4  %

อาจารย์สุนีย์ คุรุธัช
หัวหน้าภาควิศวกรรมโทรคมนาคม

"คิดในสิ่งที่ทำ...ทำในสิ่งที่เป็น....และทำทุกประเด็นในสิ่งที่ใช่"