MUT
FACULTY OF
ENGINEERING
  • banner
  • banner
  • banner

สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (โทรคมนาคม/สารสนเทศและการสื่อสาร)

    เน้นการเรียนการสอน การวิจัย ที่เข้มข้นลึกซึ้งอย่างจริงจัง เพื่อสร้างนักวิจัย นักวิชาการ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถรังสรรค์ผลงานวิจัย และนวัตกรรมระดับสากลได้อย่างเป็นรูปธรรม ให้สอดรับกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ และสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลยุคใหม่

อาชีพที่รองรับ

   วิศวกรรมโทรคมนาคม เน้นหนักในด้านการสื่อสารโทรคมนาคมทุกรูปแบบ และให้มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ทั้งการออกแบบวงจร อุปกรณ์การสื่อสาร การติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาชีพที่รองรับ

- อาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
- นักวิจัยสังกัดหน่วยงานรัฐและเอกชน
- วิศวกร
- ผู้บริหาร

แนวทางการเรียนการสอน

หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 38 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาบังคับ        6 หน่วยกิต คิดเป็น 16 %
ข. หมวดวิชาเลือก        18 หน่วยกิต คิดเป็น 47 %
ค. หมวดวิชาสัมมนา       2 หน่วยกิต คิดเป็น  5 %
ง. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต คิดเป็น 32 %

อาจารย์ประจำสาขา

ดร.สมมาตร แสงเงิน
ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

การศึกษาหรือสร้างสรรค์อะไรก็ตามที่ทำให้เข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง คือ “อย่าดูเพื่อจำ ต้องทำเพื่อรู้”

×
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
6 / 5
7 / 5
campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife