MUT
FACULTY OF
ENGINEERING AND TECHNOLOGY
  • banner
  • banner
  • banner
 

สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (โทรคมนาคม/สารสนเทศและการสื่อสาร)

   มุ่งเน้นรูปแบบการเรียนการสอน การวิจัย ที่เข้มข้น เพื่อสร้างบุคลากรที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยขั้นสูง และการบูรณาการองค์ความรู้ในการสร้างนวัตกรรมระดับสากลได้อย่างเป็นรูปธรรม และใช้งานได้จริง เพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัลยุคใหม่

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

จำนวนบัณฑิตของเรา

0

แผนการเรียน


แผนการเรียน 4 ปี
เหมาะสำหรับผู้ที่จบ ม.6, ปวช., กศน., GED หรือเทียบเท่า
ไม่จำกัดสายการเรียน
แผนการเรียนเทียบโอน
วันธรรมดา
เหมาะสำหรับผู้ที่จบ ปวส., หรือเทียบเท่า
ไม่จำกัดอายุ
สอบถามรายละเอียดการเทียบโอน ติดต่อ 029884021

จ่ายครั้งแรก 10,000 ตลอดหลักสูตร 4 ปี

ดูรายละเอียด  

กองทุนกู้ยืม ค่าเล่าเรียน ปี 1 / เทอม 1 ค่าเล่าเรียน
ตลอดหลักสูตร
Human Capital กยศ. กรอ. ชำระครั้งแรก ชำระส่วนที่เหลือ
×
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
6 / 5
7 / 5
campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife