MUT
FACULTY OF
ENGINEERING
  • banner
  • banner
  • banner

สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (โทรคมนาคม/สารสนเทศและการสื่อสาร)

   มุ่งเน้นรูปแบบการเรียนการสอน การวิจัย ที่เข้มข้น เพื่อสร้างบุคลากรที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยขั้นสูง และการบูรณาการองค์ความรู้ในการสร้างนวัตกรรมระดับสากลได้อย่างเป็นรูปธรรม และใช้งานได้จริง เพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัลยุคใหม่

อาชีพที่รองรับ

   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม เน้นหนักในด้านการสื่อสารโทรคมนาคมทุกรูปแบบ และให้มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ทั้งการออกแบบวงจร อุปกรณ์การสื่อสาร การติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาชีพที่รองรับ

- อาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
- นักวิจัยสังกัดหน่วยงานรัฐและเอกชน
- วิศวกร
- ผู้บริหาร

แนวทางการเรียนการสอน

หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี
หลักสูตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 76 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาบังคับ               12 หน่วยกิต คิดเป็น 16 %
ข. หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขาย่อย 12 หน่วยกิต คิดเป็น 16 %
ค. หมวดวิชาการสัมมนา            4 หน่วยกิต คิดเป็น  5 %
ง. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์          48 หน่วยกิต คิดเป็น 63 %

หลักสูตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 52 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาบังคับ                6 หน่วยกิต คิดเป็น 12 %
ข. หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขาย่อย  6 หน่วยกิต คิดเป็น 12 %
ค. หมวดวิชาการสัมมนา           4 หน่วยกิต คิดเป็น  7 %
ง. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์         36 หน่วยกิต คิดเป็น 69 %

×
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
6 / 5
7 / 5
campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife