MUT
FACULTY OF
ENGINEERING AND TECHNOLOGY
  • banner
  • banner
  • banner
 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

หลักสูตร 4ปี (ผู้จบ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า)
ชั้นปีที่ 1ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นการฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐาน
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
สะเต็มวิศวกรรม 1สะเต็มวิศวกรรม 2
ปฏิบัติการวิศวกรรมนวัตกรรมการโปรแกรมภาษาไพธอนและภาษาซี
การออกแบบโครงงานเบื้องต้นสถิติทั่วไป
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
ชั้นปีที่ 2ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
วิศวกรรมซอฟต์แวร์และการวิเคราะห์ออกแบบระบบนวัตกรรมเชิงวิศวกรรมศาสตร์
การออกแบบระบบดิจิทัลพื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สถาปัตยกรรมและโครงสร้างคอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุระบบปฏิบัติการ
พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์การออกแบบระบบสมองกลฝังตัวพื้นฐาน
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห์
ชั้นปีที่ 3ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
นวัตกรรมเชิงวิศวกรรมศาสตร์ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิศวกรรม(แบบปกติ)
คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์การประมวลภาพดิจิทัลและทัศนศาสตร์ของคอมพิวเตอร์การฝึกงานอุตสาหกรรม
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงปลอดภัยรายวิชาเลือกเฉพาะกลุ่ม(แบบสหกิจศึกษา)
การออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูลรายวิชาเลือกเฉพาะกลุ่มรายวิชาเลือกเฉพาะกลุ่ม
รายวิชาเลือกเฉพาะกลุ่มรายวิชาเลือกเฉพาะกลุ่มการพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทำงาน
รายวิชาเลือกเฉพาะกลุ่มรายวิชาเลือกเฉพาะกลุ่มวิชาเลือกเสรี
รายวิชาเลือกเฉพาะกลุ่ม
ชั้นปีที่ 4ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
(แบบปกติ)(แบบปกติ)
โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์รายวิชาเลือก กลุ่มวิชาภาษา
รายวิชาเลือกเฉพาะกลุ่มจริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์
รายวิชาเลือกเฉพาะกลุ่มโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
รายวิชาเลือกเฉพาะกลุ่มวิชาเลือกเสรี
การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทำงานวิชาเลือกเสรี
(แบบสหกิจศึกษา)(แบบสหกิจศึกษา)
สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์รายวิชาเลือก กลุ่มวิชาภาษา
จริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์
โครงงานสหกิจวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิชาเลือกเสรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

(สหกิจศึกษา)

หลักสูตร 4 ปี (สหกิจศึกษา)
ชั้นปีที่ 1ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ภาษาอังกฤษเทคนิคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ทำงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1หลักการไฟฟ้าและแม่เหล็กทางวิศวกรรมเชิงฟิสิกส์ทฤษฎีการคำนวณ
การออกแบบวงจรดิจิทัลปฏิบัติการไฟฟ้าและแม่เหล็กทางวิศวกรรมเชิงฟิสิกส์โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
ปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นการสังเคราะห์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
หลักการเคลื่อนที่และกฎทางวิศวกรรมเชิงฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
ปฎิบัติการการเคลื่อนที่และกฎทางวิศวกรรมเชิงฟิสิกส์การคำนวณทางวิศวกรรมเชิงคณิตศาสตร์ 2
การคำนวณทางวิศวกรรมเชิงคณิตศาสตร์ 1สถิติ
ชั้นปีที่ 2ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การออกแบบระบบที่ควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์โครงงานวิศวกรรม 1วิศวกรรมซอฟต์แวร์
การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์ระบบปฏิบัติการวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
เครือข่ายคอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรมสมัยใหม่การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทำงาน
การออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูลการโปรแกรมไมโครโปรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อขั้นสูง
สถาปัตยกรรมโครงสร้างคอมพิวเตอร์การคำนวณทางวิศวกรรมเชิงคณิตศาสตร์ 4
การคำนวณทางวิศวกรรมเชิงคณิตศาสตร์ 3ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
วิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
ชั้นปีที่ 3ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
โครงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการจัดการวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะเลือกของสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ
วิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขาการออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูลการพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทำงาน
วิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิชาเลือกเสรี
วิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิชาเลือกเสรี
วิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะเลือกของสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ความคิดสร้างสรรค์สำหรับงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายวิชาเลือก –กลุ่มวิชาภาษา
ชั้นปีที่ 4ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมซอฟต์แวร์
โครงงานสหกิจวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
วิศวกรรมศาสตร์กับสังคม