MUT
FACULTY OF
ENGINEERING
  • banner
  • banner
  • banner

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์


วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

(สำหรับนักศึกษาที่จบปริญญาตรี)

หลักสูตร 3 ปี
ชั้นปีที่ 1ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
คณิตศาสตร์ประยุกต์ขั้นพื้นฐานคณิตศาสตร์ประยุกต์ขั้นสูง
การวิเคราะห์เชิงตัวเลขขั้นสูงการวิเคราะห์เชิงสถิติ
วิชาเลือก-สาขาย่อยวิชาเลือก-สาขาย่อย
วิชาเลือก-สาขาย่อยวิชาเลือก-สาขาย่อย
สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง 1สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง 2
ชั้นปีที่ 2ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยขั้นสูงวิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2
วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 1
ชั้นปีที่ 3ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การสอบวัดคุณสมบัติวิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 5
วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 4

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

(สำหรับนักศึกษาที่จบปริญญาโท)

หลักสูตร 3 ปี
ชั้นปีที่ 1ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
คณิตศาสตร์ประยุกต์ขั้นสูงการวิเคราะห์เชิงสถิติ
วิชาเลือก-สาขาย่อยวิชาเลือก-สาขาย่อย
สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง 1สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง 2
ชั้นปีที่ 2ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยขั้นสูงวิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2
วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 1
ชั้นปีที่ 3ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การสอบวัดคุณสมบัติวิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 4
วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 3