MUT
FACULTY OF
ENGINEERING
  • banner
  • banner
  • banner

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบวัดคุม


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบวัดคุม

หลักสูตร 4ปี (ผู้จบ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า)
ชั้นปีที่ 1ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ภาษาอังกฤษพื้นฐานพื้นฐานกลศาสตร์วิศวกรรมหลักการพื้นฐานเคมีสำหรับวิศวกรรม
การคำนวณทางวิศวกรรมเชิงคณิตศาสตร์ 1การคำนวณทางวิศวกรรมเชิงคณิตศาสตร์ 2ปฏิบัติการคุณสมบัติเคมีสำหรับวิศวกร
หลักการเคลื่อนที่และกฎทางวิศวกรรมเชิงฟิสิกส์หลักการไฟฟ้าและแม่เหล็กทางวิศวกรรมเชิงฟิสิกส์พื้นฐานภาษาอังกฤษวิชาการ
ปฎิบัติการการเคลื่อนที่และกฎทางวิศวกรรมเชิงฟิสิกส์ปฏิบัติการไฟฟ้าและแม่เหล็กทางวิศวกรรมเชิงฟิสิกส์
สถิติทั่วไปการเขียนแบบวิศวกรรม
วิศวกรรมศาสตร์กับสังคมการฝึกทักษะการใช้เครื่อง
การออกแบบโครงงานเบื้องต้น
ชั้นปีที่ 2ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ทำงาน
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าการวิเคราะห์โครงข่ายไฟฟ้า
ปฏิบัติการวิศวกรรมออกแบบระบบที่ควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
การออกแบบระบบดิจิทัลเครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
การคำนวณทางวิศวกรรมเชิงคณิตศาสตร์ 3การคำนวณทางวิศวกรรมเชิงคณิตศาสตร์ 4
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1การวัดและเครื่องมือวัด
ชั้นปีที่ 3ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
วัสดุวิศวกรรมรายวิชาเลือก-กลุ่มวิชาภาษา(แบบปกติ)
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 2ความคิดสร้างสรรค์สำหรับงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการฝึกงานอุตสาหกรรม
ระบบควบคุมวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขา(แบบสหกิจศึกษา)
พื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกลวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขาการพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทำงาน
หลักการสื่อสารวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิชาทางหมวดวิชาเฉพาะสาขา
เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2วิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิชาทางหมวดวิชาเฉพาะสาขา
เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์วิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
ชั้นปีที่ 4ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
(แบบปกติ)(แบบปกติ)
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
วิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขาโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2
วิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิศวกรรมศาสตร์กับสังคม
วิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเสรีวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทำงานวิชาเลือกเสรี
(แบบสหกิจศึกษา) (แบบสหกิจศึกษา)
สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้าภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
โครงงานสหกิจวิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมศาสตร์กับสังคม
วิชาทางหมวดวิชาเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบวัดคุม

หลักสูตร เทียบโอนวันธรรมดา (ผู้จบ ปวส.)
ชั้นปีที่ 1ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ภาษาอังกฤษเทคนิคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ทำงานการออกแบบระบบดิจิทัล
หลักการพื้นฐานเคมีสำหรับวิศวกรรมหลักการไฟฟ้าและแม่เหล็กทางวิศวกรรมเชิงฟิสิกส์การวัดและเครื่องมือวัด
ปฏิบัติการคุณสมบัติเคมีสำหรับวิศวกรปฏิบัติการไฟฟ้าและแม่เหล็กทางวิศวกรรมเชิงฟิสิกส์เครือข่ายสำหรับระบบอัตโนมัติ
หลักการเคลื่อนที่และกฎทางวิศวกรรมเชิงฟิสิกส์สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
ปฎิบัติการการเคลื่อนที่และกฎทางวิศวกรรมเชิงฟิสิกส์การวิเคราะห์โครงข่ายไฟฟ้า
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1การคำนวณทางวิศวกรรมเชิงคณิตศาสตร์ 2
การคำนวณทางวิศวกรรมเชิงคณิตศาสตร์ 1
ชั้นปีที่ 2ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
คณิตศาตร์ 3ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
สถิติทั่วไปโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1วิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
การออกแบบระบบควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์กลศาสตร์วิศวกรรม 1วิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
หลักการสื่อสารการเขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน
เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2การคำนวณทางวิศวกรรมเชิงคณิตศาสตร์ 4
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 2วิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
ระบบควบคุมอัตโนมัติวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
ชั้นปีที่ 3ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2
วัสดุวิศวกรรม
วิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
วิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
วิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
วิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบวัดคุม

หลักสูตร เทียบโอนวันเสาร์/อาทิตย์ (ผู้จบ ปวส.)
ชั้นปีที่ 1ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
หลักการเคลื่อนที่และกฎทางวิศวกรรมเชิงฟิสิกส์หลักการไฟฟ้าและแม่เหล็กทางวิศวกรรมเชิงฟิสิกส์การออกแบบระบบดิจิทัล
หลักการพื้นฐานเคมีสำหรับวิศวกรรมสนามแม่เหล็กไฟฟ้าปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
ปฏิบัติการคุณสมบัติเคมีสำหรับวิศวกรการวิเคราะห์โครงข่ายไฟฟ้า
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์การคำนวณทางวิศวกรรมเชิงคณิตศาสตร์ 2
คณิคศาสตร์ 1ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1
ชั้นปีที่ 2ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
สถิติทั่วไปการคำนวณทางวิศวกรรมเชิงคณิตศาสตร์ 4การออกแบบระบบควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์
การคำนวณทางวิศวกรรมเชิงคณิตศาสตร์ 3กลศาสตร์วิศวกรรม 1วิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1การเขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐานวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
ระบบควบคุมอัตโนมัติหลักการสื่อสาร
เครือข่ายสำหรับระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
ภาษาอังกฤษเทคนิคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ทำงาน
ชั้นปีที่ 3ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2
วัสดุวิศวกรรมวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
วิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
วิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
วิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
วิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน