MUT
FACULTY OF
ENGINEERING
  • banner

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

หลักสูตร 4ปี (ผู้จบ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า)
ชั้นปีที่ 1ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นหลักการพื้นฐานเคมีสำหรับวิศวกรรม
ภาษาอังกฤษพื้นฐานปฏิบัติการคุณสมบัติเคมีสำหรับวิศวกร
การคำนวณทางวิศวกรรมเชิงคณิตศาสตร์ 1พื้นฐานภาษาอังกฤษวิชาการ
การเขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐานการคำนวณทางวิศวกรรมเชิงคณิตศาสตร์ 2
การฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐานกลศาสตร์วิศวกรรม 1
หลักการเคลื่อนที่และกฎทางวิศวกรรมเชิงฟิสิกส์หลักการไฟฟ้าและแม่เหล็กทางวิศวกรรมเชิงฟิสิกส์
ปฎิบัติการการเคลื่อนที่และกฎทางวิศวกรรมเชิงฟิสิกส์ปฏิบัติการไฟฟ้าและแม่เหล็กทางวิศวกรรมเชิงฟิสิกส์
สถิติทั่วไป
ชั้นปีที่ 2ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
พื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ทำงาน
การคำนวณทางวิศวกรรมเชิงคณิตศาสตร์ 3พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
การออกแบบระบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นวิทยาศาสตร์ทั่วไป
วัสดุวิศวกรรมการศึกษาการทำงาน
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานโลจิสติกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การจัดการการขนส่งวิศวกรรมศาสตร์กับสังคม
วิชาเลือกเสรี
ชั้นปีที่ 3ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รายวิชาเลือก – กลุ่มวิชาภาษาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม(แบบปกติ)
การวิจัยดำเนินงานความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรมการฝึกงานอุตสาหกรรม
การควบคุมคุณภาพเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม(แบบสหกิจศึกษา)
การวางแผนและควบคุมการผลิตกลยุทธ์การกระจายสินค้าวิชาเฉพาะเลือก
การจัดซื้อและการจัดการสินค้าคงคลังปฏิบัติการวิศวกรรมโลจิสติกส์วิชาเลือกเสรี
กฎหมายการขนส่งและพิธีการทางศุลกากรการจัดการคลังสินค้าและระบบการจัดเก็บ
วิชาเฉพาะเลือกวิชาเฉพาะเลือก
ชั้นปีที่ 4ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
(แบบปกติ)(แบบปกติ)
ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานโลจิสติกส์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
การจัดการโซ่อุปทานในระดับนานาชาติโครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ 2
โครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ 1วิชาเฉพาะเลือก
วิชาเฉพาะเลือกการพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทำงาน
วิชาเฉพาะเลือกวิชาเลือกเสรี
(แบบสหกิจศึกษา)(แบบสหกิจศึกษา)
สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโลจิสติกส์ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
การจัดการโซ่อุปทานในระดับนานาชาติ
โลจิสติกส์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
โครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ 2

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

หลักสูตร สำหรับผู้จบ ปวส. หรือ หลักสูตร เทียบโอน
ชั้นปีที่ 1ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การออกแบบระบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นหลักการพื้นฐานเคมีสำหรับวิศวกรรมโลจิสติกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ภาษาอังกฤษเทคนิคปฏิบัติการคุณสมบัติเคมีสำหรับวิศวกรการจัดการคลังสินค้าและระบบการจัดเก็บ
การคำนวณทางวิศวกรรมเชิงคณิตศาสตร์ 1พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้าวิชาเฉพาะเลือก
การเขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐานการคำนวณทางวิศวกรรมเชิงคณิตศาสตร์ 2
หลักการเคลื่อนที่และกฎทางวิศวกรรมเชิงฟิสิกส์กลศาสตร์วิศวกรรม 1
ปฎิบัติการการเคลื่อนที่และกฎทางวิศวกรรมเชิงฟิสิกส์หลักการไฟฟ้าและแม่เหล็กทางวิศวกรรมเชิงฟิสิกส์
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานปฏิบัติการไฟฟ้าและแม่เหล็กทางวิศวกรรมเชิงฟิสิกส์
อุตสาหกรรมการขนส่งสถิติทั่วไป
ชั้นปีที่ 2ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การออกเสียงและการสนทนาภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานความปลอดภัยในงานวิศวกรรม
การคำนวณทางวิศวกรรมเชิงคณิตศาสตร์ 3การออกแบบนวัตกรรมการจัดซื้อและการจัดการคลังสินค้า 
วัสดุวิศวกรรมเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมวิชาเฉพาะเลือก
การวิจัยดำเนินงานกลยุทธ์การกระจายสินค้า
การควบคุมคุณภาพปฏิบัติการวิศวกรรมโลจิสติกส์
การวางแผนและควบคุมการผลิตโลจิสติกส์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
วิชาเฉพาะเลือกโครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ 1
ชั้นปีที่ 3ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
กฎหมายการขนส่งและพิธีการทางศุลกากร
การจัดการโซ่อุปทานในระดับนานาชาติ
 โครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ 2
วิชาเฉพาะเลือก