MUT
FACULTY OF
ENGINEERING

LOGISTICS ENGINEERING

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

หลักสูตร 4 ปี
ชั้นปีที่ 1ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเคมี
ภาษาอังกฤษพื้นฐานปฏิบัติการเคมี
คณิตศาสตร์ 1พื้นฐานภาษาอังกฤษวิชาการ
การเขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐานคณิตศาสตร์ 2
การฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐานกลศาสตร์วิศวกรรม 1
ฟิสิกส์ 1ฟิสิกส์ 2
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
สถิติทั่วไป
ชั้นปีที่ 2ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
พื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ทำงาน
คณิตศาสตร์ 3พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
การออกแบบระบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นวิทยาศาสตร์ทั่วไป
วัสดุวิศวกรรมการศึกษาการทำงาน
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานโลจิสติกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การจัดการการขนส่งวิศวกรรมศาสตร์กับสังคม
วิชาเลือกเสรี
ชั้นปีที่ 3ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รายวิชาเลือก – กลุ่มวิชาภาษาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม(แบบปกติ)
การวิจัยดำเนินงานความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรมการฝึกงานอุตสาหกรรม
การควบคุมคุณภาพเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม(แบบสหกิจศึกษา)
การวางแผนและควบคุมการผลิตกลยุทธ์การกระจายสินค้าวิชาเฉพาะเลือก
การจัดซื้อและการจัดการสินค้าคงคลังปฏิบัติการวิศวกรรมโลจิสติกส์วิชาเลือกเสรี
กฎหมายการขนส่งและพิธีการทางศุลกากรการจัดการคลังสินค้าและระบบการจัดเก็บ
วิชาเฉพาะเลือกวิชาเฉพาะเลือก
ชั้นปีที่ 4ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
(แบบปกติ)(แบบปกติ)
ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานโลจิสติกส์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
การจัดการโซ่อุปทานในระดับนานาชาติโครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ 2
โครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ 1วิชาเฉพาะเลือก
วิชาเฉพาะเลือกการพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทำงาน
วิชาเฉพาะเลือกวิชาเลือกเสรี
(แบบสหกิจศึกษา)(แบบสหกิจศึกษา)
สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโลจิสติกส์ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
การจัดการโซ่อุปทานในระดับนานาชาติ
โลจิสติกส์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
โครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ 2

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

หลักสูตร สำหรับผู้จบ ปวส. หรือ หลักสูตร เทียบโอน
ชั้นปีที่ 1ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การออกแบบระบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นเคมีโลจิสติกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ภาษาอังกฤษเทคนิคปฏิบัติการเคมีการจัดการคลังสินค้าและระบบการจัดเก็บ
คณิตศาสตร์ 1พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้าวิชาเฉพาะเลือก
การเขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐานคณิตศาสตร์ 2
ฟิสิกส์ 1กลศาสตร์วิศวกรรม 1
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1ฟิสิกส์ 2
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
อุตสาหกรรมการขนส่งสถิติทั่วไป
ชั้นปีที่ 2ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การออกเสียงและการสนทนาภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานความปลอดภัยในงานวิศวกรรม
คณิตศาสตร์ 3การออกแบบนวัตกรรมการจัดซื้อและการจัดการคลังสินค้า 
วัสดุวิศวกรรมเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมวิชาเฉพาะเลือก
การวิจัยดำเนินงานกลยุทธ์การกระจายสินค้า
การควบคุมคุณภาพปฏิบัติการวิศวกรรมโลจิสติกส์
การวางแผนและควบคุมการผลิตโลจิสติกส์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
วิชาเฉพาะเลือกโครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ 1
ชั้นปีที่ 3ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
กฎหมายการขนส่งและพิธีการทางศุลกากร
การจัดการโซ่อุปทานในระดับนานาชาติ
 โครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ 2
วิชาเฉพาะเลือก