MUT
FACULTY OF
ENGINEERING AND TECHNOLOGY
  • banner
 

วิศวกรรมเครือข่าย และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครือข่าย และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

หลักสูตร 4 ปี
ชั้นปีที่ 1ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ภาษาอังกฤษพื้นฐานพื้นฐานภาษาอังกฤษวิชาการ
ส่วนสำคัญเครือข่าย 1การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นการดูแลและจัดการระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ 1
คณิตศาสตร์และฟิสิกส์สำหรับนักพัฒนาโปรแกรม 1ส่วนสำคัญเครือข่าย 2
การจัดการองค์การกับเทคโนโลยีความน่าจะเป็นและสถิติ
การพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์สำหรับนักพัฒนาโปรแกรม 2
ชั้นปีที่ 2ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ภาษาอังกฤษสำหรับการอ่านเชิงวิชาการภาษาอังกฤษสื่อสารสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2ทฤษฎีพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ
การดูแลและจัดการระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ 2เทคโนโลยีเว็บ 1
เทคโนโลยีเครือข่ายขั้นสูงระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น
การวิเคราะห์และออกแบบระบบการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
การดูแลและจัดการระบบปฏิบัติการวินโดวส์เครือข่ายสื่อประสม
ชั้นปีที่ 3ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ทำงานภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานการฝึกงานอุตสาหกรรม
การออกแบบเครือข่ายการดูแลและจัดการระบบเสมือนจริง
เครือข่ายไร้สายการจัดการเครือข่าย
ความมั่นคงปลอดภัยในเทคโนโลยีเครือข่ายการพัฒนาโปรแกรมบนเครือข่ายและจัดการระบบ
เทคโนโลยีเว็บ 2ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
การจัดการโครงงานวิชาเฉพาะเลือก
ชั้นปีที่ 4ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
โครงงาน 1โครงงาน 2
วิชาเฉพาะเลือกวิชาเฉพาะเลือก
การพัฒนาตนเองและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทำงาน
วิชาเลือกเสรีวิชาเลือกเสรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครือข่าย และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

หลักสูตร 2 ปี เทียบโอน (วันธรรมดา)
ชั้นปีที่ 1ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ภาษาอังกฤษพื้นฐานพื้นฐานภาษาอังกฤษวิชาการเทคโนโลยีเว็บ 2
ส่วนสำคัญเครือข่าย 1การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น
การดูแลและจัดการระบบปฎิบัติการวินโดวส์การดูแลและจัดการระบบปฎิบัติการลินุกซ์ 1
เครือข่ายไร้สายส่วนสำคัญเครือข่าย 2
เครือข่ายสื่อประสมเทคโนโลยีเว็บ 1
การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทำงานทฤษฎีพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ
ชั้นปีที่ 2ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ทำงานการจัดการเครือข่ายโครงงาน 2
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2การพัฒนาโปรแกรมบนเครือข่ายและจัดการระบบวิชาเฉพาะเลือก
การดูแลและจัดการระบบปฎิบัติการลีนุกซ์ 2ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
ความมั่นคงปลอดภัยในเทคโนโลยีเครือข่ายการดูแลและจัดการระบบเสมือนจริง
เทคโนโลยีเครือข่ายขั้นสูงโครงงาน 1
การออกแบบเครือข่าย