MUT
FACULTY OF
ENGINEERING
  • banner
  • banner
  • banner

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา


วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

(กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง)

หลักสูตร 2 ปี
ชั้นปีที่ 1ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การจัดการโครงการการวิเคราะห์แบบไฟไนต์เอลิเมนต์
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับงานวิศวกรรมโยธาวิชาเลือกกลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง
กลศาสตร์ของแข็งขั้นสูงวิชาเลือกกลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง
วิชาเลือกกลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้างวิชาเลือกกลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง
สัมมนา 1สัมมนา 2
ชั้นปีที่ 2ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ระเบียบวิธีวิจัยวิทยานิพนธ์ 2
วิทยานิพนธ์

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

(กลุ่มวิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำและการจัดการแบบบูรณาการ)

หลักสูตร 2 ปี
ชั้นปีที่ 1ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การจัดการโครงการวิชาเลือกกลุ่มวิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำและการจัดการแบบบูรณาการ
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับงานวิศวกรรมโยธาวิชาเลือกกลุ่มวิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำและการจัดการแบบบูรณาการ
อุทกวิทยาขั้นสูงวิชาเลือกกลุ่มวิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำและการจัดการแบบบูรณาการ
การจัดการน้ำแบบบูรณาการวิชาเลือกกลุ่มวิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำและการจัดการแบบบูรณาการ
สัมมนา 1สัมมนา 2
ชั้นปีที่ 2ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ระเบียบวิธีวิจัยวิทยานิพนธ์ 2
วิทยานิพนธ์ 1

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

(กลุ่มวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ)

หลักสูตร 2 ปี
ชั้นปีที่ 1ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การวางแผนงาน การจัดทำกำหนดการ และการควบคุมงานการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับงานวิศวกรรมโยธา
การจัดการโครงการการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
วิชาเลือกกลุ่มวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการวิชาเลือกกลุ่มวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ
วิชาเลือกกลุ่มวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการวิชาเลือกกลุ่มวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ
สัมมนา 1สัมมนา 2
ชั้นปีที่ 2ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ระเบียบวิธีวิจัยวิทยานิพนธ์ 2
วิทยานิพนธ์ 1

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

(กลุ่มวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการ)

หลักสูตร 2 ปี
ชั้นปีที่ 1ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การจัดการโครงการการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับงานวิศวกรรมโยธา
กระบวนการทางกายภาพและเคมีวิชาเลือกกลุ่มวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
กระบวนการทางชีวภาพวิชาเลือกกลุ่มวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
วิชาเลือกกลุ่มวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการ(Elective)วิชาเลือกกลุ่มวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
สัมมนา 1สัมมนา 2
ชั้นปีที่ 2ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ระเบียบวิธีวิจัยวิทยานิพนธ์ 2
วิทยานิพนธ์ 1

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

(กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฐพี)

หลักสูตร 2 ปี
ชั้นปีที่ 1ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การจัดการโครงการวิชาเลือกกลุ่มวิชาวิศวกรรมปฐพี
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับงานวิศวกรรมโยธาวิชาเลือกกลุ่มวิชาวิศวกรรมปฐพี
ทฤษฏีปฐพีกลศาสตร์วิชาเลือกกลุ่มวิชาวิศวกรรมปฐพี
การทดสอบงานดินและเครื่องมือวัดขั้นสูงวิชาเลือกกลุ่มวิชาวิศวกรรมปฐพี
สัมมนา 1สัมมนา 2
ชั้นปีที่ 2ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ระเบียบวิธีวิจัยวิทยานิพนธ์ 2
วิทยานิพนธ์ 1

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

(กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่ง)

หลักสูตร 2 ปี
ชั้นปีที่ 1ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การจัดการโครงการวิศวกรรมจราจร
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับงานวิศวกรรมโยธาวิชาเลือกกลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่ง
ลักษณะระบบการขนส่งวิชาเลือกกลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่ง
วิชาเลือกกลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่งวิชาเลือกกลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่ง
สัมมนา 1สัมมนา 2
ชั้นปีที่ 2ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ระเบียบวิธีวิจัยวิทยานิพนธ์ 2
วิทยานิพนธ์ 1