MUT
FACULTY OF
ENGINEERING
  • banner
  • banner
  • banner

สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (โทรคมนาคม/สารสนเทศและการสื่อสาร)


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (โทรคมนาคม/สารสนเทศและการสื่อสาร)

หลักสูตร 4ปี (ผู้จบ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า)
ชั้นปีที่ 1ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ภาษาอังกฤษพื้นฐานพื้นฐานกลศาสตร์วิศวกรรมหลักการพื้นฐานเคมีสำหรับวิศวกรรม
การคำนวณทางวิศวกรรมเชิงคณิตศาสตร์ 1การคำนวณทางวิศวกรรมเชิงคณิตศาสตร์ 2ปฏิบัติการคุณสมบัติเคมีสำหรับวิศวกร
หลักการเคลื่อนที่และกฎทางวิศวกรรมเชิงฟิสิกส์หลักการไฟฟ้าและแม่เหล็กทางวิศวกรรมเชิงฟิสิกส์พื้นฐานภาษาอังกฤษวิชาการ
ปฎิบัติการการเคลื่อนที่และกฎทางวิศวกรรมเชิงฟิสิกส์ปฏิบัติการไฟฟ้าและแม่เหล็กทางวิศวกรรมเชิงฟิสิกส์
สถิติทั่วไปการเขียนแบบวิศวกรรม
วิศวกรรมศาสตร์กับสังคมการฝึกทักษะการใช้เครื่อง
การออกแบบโครงงานเบื้องต้น
ชั้นปีที่ 2ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ทำงานพื้นฐานภาษาอังกฤษวิชาการ
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าการวิเคราะห์โครงข่ายไฟฟ้า
ปฏิบัติการวิศวกรรมการออกแบบระบบที่ควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
การออกแบบระบบดิจิทัลเครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
การคำนวณทางวิศวกรรมเชิงคณิตศาสตร์ 3การคำนวณทางวิศวกรรมเชิงคณิตศาสตร์ 4
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1การวัดและเครื่องมือวัด
ชั้นปีที่ 3ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
วัสดุวิศวกรรมวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขาการฝึกงานอุตสาหกรรม
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 2วิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
ระบบควบคุมอัตโนมัติวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
พื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกลวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
หลักการสื่อสารวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
สัญญาณและระบบวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ไมโครอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานรายวิชาเลือก-กลุ่มวิชาภาษา
ชั้นปีที่ 4ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2
วิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
วิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
วิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขาภาาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
วิชาเลือกเสรีวิชาเลือกเสรี
การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทำงานวิศวกรรมศาสตร์กับสังคม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (โทรคมนาคม/สารสนเทศและการสื่อสาร)

หลักสูตร เทียบโอนวันธรรมดา (ผู้จบ ปวส.)
ชั้นปีที่ 1ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ภาษาอังกฤษเทคนิคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ทำงานการออกแบบระบบดิจิทัล
หลักการพื้นฐานเคมีสำหรับวิศวกรรมหลักการไฟฟ้าและแม่เหล็กทางวิศวกรรมเชิงฟิสิกส์การวัดและเครื่องมือวัด
ปฏิบัติการคุณสมบัติเคมีสำหรับวิศวกรปฏิบัติการไฟฟ้าและแม่เหล็กทางวิศวกรรมเชิงฟิสิกส์เครือข่ายสำหรับระบบอัตโนมัติ
หลักการเคลื่อนที่และกฎทางวิศวกรรมเชิงฟิสิกส์สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
ปฎิบัติการการเคลื่อนที่และกฎทางวิศวกรรมเชิงฟิสิกส์การวิเคราะห์โครงข่ายไฟฟ้า
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1การคำนวณทางวิศวกรรมเชิงคณิตศาสตร์ 2
การคำนวณทางวิศวกรรมเชิงคณิตศาสตร์ 1
ชั้นปีที่ 2ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
คณิตศาตร์ 3ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
สถิติทั่วไปโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1วิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
การออกแบบระบบควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์กลศาสตร์วิศวกรรม 1วิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
หลักการสื่อสารการเขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน
เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2การคำนวณทางวิศวกรรมเชิงคณิตศาสตร์ 4
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 2วิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
ระบบควบคุมอัตโนมัติวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
ชั้นปีที่ 3ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2
วัสดุวิศวกรรม
วิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
วิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
วิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
วิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
วิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (โทรคมนาคม/สารสนเทศและการสื่อสาร)

หลักสูตร เทียบโอนวันเสาร์/อาทิตย์ (ผู้จบ ปวส.)
ชั้นปีที่ 1ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
หลักการเคลื่อนที่และกฎทางวิศวกรรมเชิงฟิสิกส์หลักการไฟฟ้าและแม่เหล็กทางวิศวกรรมเชิงฟิสิกส์การออกแบบระบบดิจิทัล
ปฎิบัติการการเคลื่อนที่และกฎทางวิศวกรรมเชิงฟิสิกส์ปฏิบัติการไฟฟ้าและแม่เหล็กทางวิศวกรรมเชิงฟิสิกส์การวัดและเครื่องมือวัด
หลักการพื้นฐานเคมีสำหรับวิศวกรรมสนามแม่เหล็กไฟฟ้าปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 2
ปฏิบัติการคุณสมบัติเคมีสำหรับวิศวกรการวิเคราะห์โครงข่ายไฟฟ้า
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นการคำนวณทางวิศวกรรมเชิงคณิตศาสตร์ 2
คณิคศาสตร์ 1ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1
ชั้นปีที่ 2ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
สถิติทั่วไปการคำนวณทางวิศวกรรมเชิงคณิตศาสตร์ 4การออกแบบระบบควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์
การคำนวณทางวิศวกรรมเชิงคณิตศาสตร์ 3กลศาสตร์วิศวกรรม 1วิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1การเขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐานวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
ระบบควบคุมอัตโนมัติหลักการสื่อสาร
สัญญาณและระบบไมโครอิเล็กทรอกนิกส์พิ้นฐาน
ภาษาอังกฤษเทคนิคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ทำงาน
ชั้นปีที่ 3ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2
วัสดุวิศวกรรมวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
วิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
วิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
วิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
วิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขา