MUT
FACULTY OF
ENGINEERING
  • banner
  • banner
  • banner

คณะวิศวกรรมศาสตร์

FACULTY OF ENGINEERING

4ปี (ผู้จบ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า)
ภาค 1 ภาค 2 ภาคฤดูร้อน
40,000 38,600 14,600

รวมทั้งสิ้นตลอดการศึกษา 349,350

ภาค 1 ภาค 2 ภาคฤดูร้อน
50,100 46,900 -

รวมทั้งสิ้นตลอดการศึกษา 349,350

ภาค 1 ภาค 2 ภาคฤดูร้อน
50,550 40,300 2,500

รวมทั้งสิ้นตลอดการศึกษา 349,350

ภาค 1 ภาค 2 ภาคฤดูร้อน
36,950 27,200 -

รวมทั้งสิ้นตลอดการศึกษา 349,350

ค่าหน่วยกิต 1,750 บาท

ค่าใช้จ่ายนี้รวม ค่าบำรุงรักษาประจำปี ประกันอุบัติเหตุ อินเตอร์เน็ต และค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาแล้ว

เทียบโอนวันธรรมดา (ผู้จบ ปวส.)
ภาค 1 ภาค 2 ภาคฤดูร้อน
59,650 48,650 21,150

รวมทั้งสิ้นตลอดการศึกษา 290,250

ภาค 1 ภาค 2 ภาคฤดูร้อน
52,700 40,750 18,950

รวมทั้งสิ้นตลอดการศึกษา 290,250

ภาค 1 ภาค 2 ภาคฤดูร้อน
50,500 - -

รวมทั้งสิ้นตลอดการศึกษา 290,250

ค่าหน่วยกิต 1,750 บาท

ค่าใช้จ่ายนี้รวม ค่าบำรุงรักษาประจำปี ประกันอุบัติเหตุ อินเตอร์เน็ต และค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาแล้ว

เทียบโอนวันเสาร์/อาทิตย์ (ผู้จบ ปวส.)
ภาค 1 ภาค 2 ภาคฤดูร้อน
51,350 42,500 19,400

รวมทั้งสิ้นตลอดการศึกษา 290,250

ภาค 1 ภาค 2 ภาคฤดูร้อน
43,950 37,250 21,150

รวมทั้งสิ้นตลอดการศึกษา 290,250

ภาค 1 ภาค 2 ภาคฤดูร้อน
43,050 33,300 -

รวมทั้งสิ้นตลอดการศึกษา 290,250

ค่าหน่วยกิต 1,750 บาท

ค่าใช้จ่ายนี้รวม ค่าบำรุงรักษาประจำปี ประกันอุบัติเหตุ อินเตอร์เน็ต และค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาแล้ว