MUT
FACULTY OF
ENGINEERING AND TECHNOLOGY
  • banner
  • banner
  • banner
 

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

FACULTY OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY

ศ. ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม

รศ. ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์

รศ. ดร.อธิคม ฤกษบุตร

รศ. ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช

ศ. ดร.จิรยุทธ์ มหัทธนกุล

ศ. ดร.วิษณุ มีอยู่

ผศ. ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม

ดร.ประกิจ เปรมธรรมกร

รศ. ดร.สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์

ศ. ดร.อภิศักดิ์ วรพิเชฐ

ผศ. ดร.นริศรา อินทรจันทร์

ผศ. ดร.สุรชัย องกิตติกุล

อาจารย์สุนีย์ คุรุธัช

ผศ. ดร.วิไลลักษณ์ สระมูล

ผศ. ดร.สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร

ดร.ดำรงค์ สมมิตร์

อาจารย์กนกสม ชุติโสวรรณ

อาจารย์คงณัฐ รัตนรังสรรค์

อาจารย์พิเชษฐ์ สนิทเหลือ

ผศ. ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล

รศ. ดร.หมัดอามีน หมันหลิน

ดร.ปีเตอร์ บยอง ยู ยิม

ผศ. ดร.ไชยพร หล่อทองคำ

ผศ. ดร.วีระชัย มาลยเวช

ผศ. ดร.พนิดา สีมาวุธ

รศ. ดร.สมิทธ์ เอี่ยมสอาด

อาจารย์ชิดชนน์ สารรักษ์

ดร.อนุรี หล่อสวัสดิ์ศิริ

ผศ. ดร.ขวัญจิต วงษ์ชารี

ผศ. ดร.วาโย ช้างเจริญ

ผศ.วรินทร์ เกียรตินุกูล

ดร.พรเทพ พวงประโคน

อาจารย์วิฆเนศ วงศ์วาณิชวัฒนา

ผศ. ดร.ฐิตะพล หุยะนันท์

อาจารย์วศิน บุญโสภาคย์

อาจารย์พงษ์ศักดิ์ พร้อมวงค์

อาจารย์จิราวุธ สุวัชระกุลธร

ผศ. ดร.ชนม์รัตน์ ตติยะวรนันท์

ผศ. ดร.กรณิการ์ มูลโพธิ์

อาจารย์สุพัตรา เพ็ชรนิล

ดร.ธนิดา สุนารักษ์

อาจารย์วลัยรัตน์ บุญไทย

ดร.พุทธพร เศวตสกุลานนท์

อาจารย์ณัฐพงษ์ ประพฤติ

อาจารย์กิตติคุณ นิมิตแสงเทียน

อาจารย์สร จารุวรรณชัย

ดร.ฉี จาง

ศ. ดร.ฐานิตย์ เมธิยานนท์

ดร.วิวัฒน์ เกยูรวงศ์

ดร.เทพพนม โสภาเพิ่ม

รศ. ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์

อาจารย์ณัฏฐ์ พงศ์พฤกษธาตุ

ผศ. ดร.นที สุริยานนท์

อาจารย์ธนกฤต โชติภาวริศ

ผศ. ดร.สุรินทร์ กิตติธรกุล

ผศ. ดร.สลิลทิพย์ สินธุสนธิชาติ

อ.สายันห์ ริ้วทอง

ดร.วัชระ สัตยาประเสริฐ

ผศ. อุษาวดี อินทร์คล้าย

ผศ. ดร.สมศักดิ์ เพ็ชร์กุล

อาจารย์รัตติกาล สมัน

อ.สุรีลักษณ์ วีระโจง

ดร.ทรงสุดา วิจารณ์

ผศ.ขวัญชัย หนาแน่น

อาจารย์สุจี ภัทรพุทธ

ผศ. ดร.รุ่งโรจน์ โชคงามวงศ์

ผศ. ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น

อาจารย์กิตติศักดิ์ ยงศิริ

อาจารย์นิวัติ พิริยะรุ่งโรจน์

อาจารย์สิทธิกร ดีพร้อม

ผศ.พิเชษฐ์ วิสารทพงศ์

อาจารย์กฤษฎา บุญศิริ

อาจารย์พงศ์ธร รักซ้อน

ผศ. ดร.ธันวา ศรีประโมง

อาจารย์อภิศักดิ์ เกตุขาว

ดร.รังสิมันต์ สิทธิกร

อาจารย์ประพจน์ ทศภานนท์

รศ. ดร.พีระพล ยุวภูษิตานนท์

อาจารย์อัฐพงศ์ รัตนประพันธ์

อาจารย์ก่อเกียรติ บุญยี่

อาจารย์ณัฐพงศ์ แพน้อย

อาจารย์ศิลปกร ปิยะปัญญาพงษ์

อาจารย์ธนัท นกเอี้ยงทอง

อาจารย์วงเดือน พลอยงาม

ผศ. ดร.นุภาพ แย้มไตรพัฒน์

อาจารย์ณัฐวุฒิ อัศวสงคราม

อาจารย์ศศิวิมล ฮงมา

อาจารย์ตฤณภพ บุญเส็ง

ผศ. ดร.พรชัย นิเวศน์รังสรรค์

อาจารย์บวรพงศ์ พรชุติ

อาจารย์อัษฎางค์ ไตรตั้งวงศ์

อาจารย์อภิสิทธิ์ วิสุทธิรัตนมณี

รศ. ดร.จารุวัตร เจริญสุข

ดร.ทรงศักดิ์ ชุษณพิพัฒน์

ดร.อุลาวัณย์ กุลชาติชัย

อาจารย์อรณิชา อนุชิตชาญชัย

อาจารย์รัชต มั่งมีชัย

ดร.วิษณุ แทนบุญช่วย

อาจารย์เชาวริน สกุลวรากลาง

ผศ. ดร.ยศ สมพรเจริญสุข

ผศ. ดร.ปรัชญา สำรวยสินธุ์

ดร.ชโรธร จินดารมย์

อาจารย์กบูร ทองทา

ผศ. ดร.เมตตา วงศ์ปฏิมาพร (เพ็ญผลเจริญ)

ดร.วัชรินทร์ หนูทอง

ดร.ภากร จูเหล็ง

อ.ศุภพักตร์ จารุเศรณี

ผศ. ดร.สาวัสดิ์ บุณยะเวศ

ผศ. ดร.กฤษณ์ เรืองพยุงศักดิ์

ผศ.อาวุธ ลภิรัตนากูล

อาจารย์ศุภพัฒน์ ปิงตา

อ.มุกระวี มะดะเรส

ผศ.วรพงศ์ ศิลาพันธ์

อาจารย์ปรัชญา บุญประสิทธิ์

อาจารย์พัลลภ พันธุ์ปรีชารัตน์

อาจารย์พรพจน์ โพธิ์พงศ์วิวัฒน์

อาจารย์ศิริพงษ์ วงษ์คาร

อาจารย์ยศธร ภูมิสุทธิ์

อาจารย์อรรถพล กัณหเวก

ดร.ประกิต ชมชื่น

อาจารย์สืบทัศน์ ลิ่มสายหั้ว

อาจารย์สมภพ จรรยาวิลาส

อาจารย์กฤษฎา กันทะวงค์

อาจารย์ณัฐพงษ์ จันทร์แดง

อาจารย์วัฒนพงศ์ หิรัญมาลย์

อาจารย์ผทัยเทพ สุขกระสันต์

อาจารย์วิษณุ โกเมศ

รศ. ดร.ประสาน สถิตย์เรืองศักดิ์

อาจารย์อดิศักดิ์ ดงเย็น

อาจารย์อธิปตย์ จันทร์ดี

ดร.เสถียรพงศ์ หุยะนันท์

อาจารย์ชาติชาญ ตรียะเวชกุล

ดร.วรรณา ผิวเกลี้ยง

ผศ. ดร.พงษ์สิทธิ์ ศรีคิรินทร์

อาจารย์กาญจนา ทองทัศย์

อ.สุรการ ดวงผาสุข

ผศ. ดร.จิรวัฒน์ ดำริห์อนันต์

อาจารย์ณราวดี สิทธิเดชธำรง

อาจารย์อำภา สาระศิริ

ดร.สมศักดิ์ ไทยเจริญสุจริตทำ

อาจารย์ชัยทัต ธาราสมบัติ

ผศ. ดร.สัจจา บุญยฉัตร

ผศ.อาณัติ พิลา

อาจารย์นพดล ปั้นจันทร์

อาจารย์อภิเชษฐ ดุมคำ

ผศ. ดร.ศุภเกียรติ ศรีพนมธนากร

อาจารย์วิวัฒน์ ประเสริฐมานะกิจ

อ.ภูมิ ณ ตะกั่วทุ่ง

ดร.วินัย ศิลารวม

อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์

อาจารย์วชิรวิทย์ สงสุวรรณ์

อาจารย์ศรัญธร มงคลชัยชนะ

อ.รณชัช จินะเป็งกาศ

ดร.จิรพัฒน์ แสงทอง

ผศ. ดร.มานพ อ้อพิมาย

ผศ.สราวุฒิ สังวรกาญจน์

อาจารย์กฤษณพงศ์ นันทศรี

อาจารย์พลีการณ์ ตรีนันทรัตน์

อาจารย์มาดัร ตามศรี

อาจารย์จตุรนต์ เงินพลับพลา

ผศ. ดร.รัชเวช หาญชูวงศ์

อาจารย์ณัฏฐ์ มาเจริญ

อาจารย์ภริมา คลังภูเขียว

ผศ. ดร.ปุณยภัทร ภูมิภาค

ผศ. ดร.สมชาย ศรีพัฒนะพิพัฒน์

อาจารย์ยุทธศักดิ์ อนันตเดชศักดิ์

อาจารย์ณัฐพงษ์ ช่วยบำรุง