MUT
FACULTY OF
ENGINEERING AND TECHNOLOGY
  • banner
  • banner
  • banner
 

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

FACULTY OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY

ศ. ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม

รศ. ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์

รศ. ดร.อธิคม ฤกษบุตร

รศ. ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช

ศ. ดร.จิรยุทธ์ มหัทธนกุล

ศ. ดร.วิษณุ มีอยู่

ผศ. ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม

ดร.ประกิจ เปรมธรรมกร

รศ. ดร.สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์

ศ. ดร.อภิศักดิ์ วรพิเชฐ

ผศ. ดร.นริศรา อินทรจันทร์

ผศ. ดร.สุรชัย องกิตติกุล

อาจารย์สุนีย์ คุรุธัช

ผศ. ดร.วิไลลักษณ์ สระมูล

ผศ. ดร.สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร

ดร.ดำรงค์ สมมิตร์

อาจารย์กนกสม ชุติโสวรรณ

อาจารย์คงณัฐ รัตนรังสรรค์

อาจารย์พิเชษฐ์ สนิทเหลือ

ผศ. ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล

รศ. ดร.หมัดอามีน หมันหลิน

ดร.ปีเตอร์ บยอง ยู ยิม

ผศ. ดร.ไชยพร หล่อทองคำ

ผศ. ดร.วีระชัย มาลยเวช

ผศ. ดร.พนิดา สีมาวุธ

รศ. ดร.สมิทธ์ เอี่ยมสอาด

อาจารย์ชิดชนน์ สารรักษ์

ดร.อนุรี หล่อสวัสดิ์ศิริ

ผศ. ดร.ขวัญจิต วงษ์ชารี

ผศ. ดร.วาโย ช้างเจริญ

ผศ.วรินทร์ เกียรตินุกูล

ดร.พรเทพ พวงประโคน

อาจารย์วิฆเนศ วงศ์วาณิชวัฒนา

ผศ. ดร.ฐิตะพล หุยะนันท์

อาจารย์วศิน บุญโสภาคย์

อาจารย์พงษ์ศักดิ์ พร้อมวงค์

อาจารย์จิราวุธ สุวัชระกุลธร

ผศ. ดร.ชนม์รัตน์ ตติยะวรนันท์

ผศ. ดร.กรณิการ์ มูลโพธิ์

อาจารย์สุพัตรา เพ็ชรนิล

ดร.ธนิดา สุนารักษ์

อาจารย์วลัยรัตน์ บุญไทย

ดร.พุทธพร เศวตสกุลานนท์

อาจารย์ณัฐพงษ์ ประพฤติ

อาจารย์กิตติคุณ นิมิตแสงเทียน

อาจารย์สร จารุวรรณชัย

อาจารย์ตฤณภพ บุญเส็ง

ผศ. ดร.พรชัย นิเวศน์รังสรรค์

อาจารย์บวรพงศ์ พรชุติ

อาจารย์อภิสิทธิ์ วิสุทธิรัตนมณี

รศ. ดร.จารุวัตร เจริญสุข

อาจารย์อัษฎางค์ ไตรตั้งวงศ์

ดร.อุลาวัณย์ กุลชาติชัย

อาจารย์อรณิชา อนุชิตชาญชัย

ดร.วิษณุ แทนบุญช่วย

ผศ. ดร.สลิลทิพย์ สินธุสนธิชาติ

อ.สายันห์ ริ้วทอง

ผศ. ดร.ยศ สมพรเจริญสุข

อาจารย์ศุภพัฒน์ ปิงตา

ผศ. ดร.ปรัชญา สำรวยสินธุ์

ดร.ชโรธร จินดารมย์

อ.สุรีลักษณ์ วีระโจง

ผศ. ดร.เมตตา วงศ์ปฏิมาพร (เพ็ญผลเจริญ)

ดร.วัชรินทร์ หนูทอง

ดร.ภากร จูเหล็ง

ผศ. ดร.รุ่งโรจน์ โชคงามวงศ์

ผศ. ดร.สาวัสดิ์ บุณยะเวศ

ผศ. ดร.กฤษณ์ เรืองพยุงศักดิ์

ผศ.อาวุธ ลภิรัตนากูล

อาจารย์สิทธิกร ดีพร้อม

ผศ.วรพงศ์ ศิลาพันธ์

อาจารย์ปรัชญา บุญประสิทธิ์

อาจารย์พัลลภ พันธุ์ปรีชารัตน์

ผศ. ดร.ธันวา ศรีประโมง

อาจารย์ศิริพงษ์ วงษ์คาร

อาจารย์อรรถพล กัณหเวก

ดร.ประกิต ชมชื่น

อาจารย์สืบทัศน์ ลิ่มสายหั้ว

อาจารย์อัฐพงศ์ รัตนประพันธ์

อาจารย์สมภพ จรรยาวิลาส

อาจารย์กฤษฎา กันทะวงค์

อาจารย์ณัฐพงษ์ จันทร์แดง

อาจารย์วัฒนพงศ์ หิรัญมาลย์

อาจารย์ผทัยเทพ สุขกระสันต์

รศ. ดร.ประสาน สถิตย์เรืองศักดิ์

อาจารย์อดิศักดิ์ ดงเย็น

อาจารย์วิษณุ โกเมศ

อาจารย์อธิปตย์ จันทร์ดี

ดร.เสถียรพงศ์ หุยะนันท์

อาจารย์ชาติชาญ ตรียะเวชกุล

ดร.วรรณา ผิวเกลี้ยง

ผศ. ดร.พงษ์สิทธิ์ ศรีคิรินทร์

อาจารย์กาญจนา ทองทัศย์

ดร.ทรงศักดิ์ ชุษณพิพัฒน์

ผศ. ดร.จิรวัฒน์ ดำริห์อนันต์

อาจารย์ณราวดี สิทธิเดชธำรง

อาจารย์อำภา สาระศิริ

ดร.สมศักดิ์ ไทยเจริญสุจริตทำ

อาจารย์เชาวริน สกุลวรากลาง

ผศ. ดร.สัจจา บุญยฉัตร

ผศ.อาณัติ พิลา

อาจารย์นพดล ปั้นจันทร์

อาจารย์กบูร ทองทา

ผศ. ดร.ศุภเกียรติ ศรีพนมธนากร

อาจารย์วิวัฒน์ ประเสริฐมานะกิจ

อ.ศุภพักตร์ จารุเศรณี

ดร.วินัย ศิลารวม

อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์

อาจารย์วชิรวิทย์ สงสุวรรณ์

อาจารย์ศรัญธร มงคลชัยชนะ

อ.มุกระวี มะดะเรส

ดร.จิรพัฒน์ แสงทอง

ผศ.สราวุฒิ สังวรกาญจน์

อาจารย์กฤษณพงศ์ นันทศรี

อาจารย์พรพจน์ โพธิ์พงศ์วิวัฒน์

ผศ. ดร.มานพ อ้อพิมาย

อาจารย์ยศธร ภูมิสุทธิ์

อาจารย์จตุรนต์ เงินพลับพลา

ผศ. ดร.รัชเวช หาญชูวงศ์

อาจารย์ณัฏฐ์ มาเจริญ

อาจารย์ภริมา คลังภูเขียว

ผศ. ดร.ปุณยภัทร ภูมิภาค

ผศ. ดร.สมชาย ศรีพัฒนะพิพัฒน์

อาจารย์ยุทธศักดิ์ อนันตเดชศักดิ์

อาจารย์ณัฐพงษ์ ช่วยบำรุง

ดร.ฉี จาง

ศ. ดร.ฐานิตย์ เมธิยานนท์

ดร.วิวัฒน์ เกยูรวงศ์

ดร.เทพพนม โสภาเพิ่ม

รศ. ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์

อาจารย์ณัฏฐ์ พงศ์พฤกษธาตุ

อาจารย์ธนกฤต โชติภาวริศ

ผศ. ดร.สุรินทร์ กิตติธรกุล

ผศ. ดร.นที สุริยานนท์

อ.สุรการ ดวงผาสุข

ดร.วัชระ สัตยาประเสริฐ

ผศ. อุษาวดี อินทร์คล้าย

ผศ. ดร.สมศักดิ์ เพ็ชร์กุล

อาจารย์รัตติกาล สมัน

อาจารย์ชัยทัต ธาราสมบัติ

ดร.ทรงสุดา วิจารณ์

ผศ.ขวัญชัย หนาแน่น

อาจารย์สุจี ภัทรพุทธ

อาจารย์อภิเชษฐ ดุมคำ

ผศ. ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น

อาจารย์กิตติศักดิ์ ยงศิริ

อ.ภูมิ ณ ตะกั่วทุ่ง

ผศ.พิเชษฐ์ วิสารทพงศ์

อาจารย์นิวัติ พิริยะรุ่งโรจน์

อาจารย์กฤษฎา บุญศิริ

อาจารย์พงศ์ธร รักซ้อน

อ.รณชัช จินะเป็งกาศ

อาจารย์อภิศักดิ์ เกตุขาว

ดร.รังสิมันต์ สิทธิกร

อาจารย์ประพจน์ ทศภานนท์

รศ. ดร.พีระพล ยุวภูษิตานนท์

อาจารย์พลีการณ์ ตรีนันทรัตน์

อาจารย์มาดัร ตามศรี

อาจารย์ณัฐพงศ์ แพน้อย

อาจารย์ธนัท นกเอี้ยงทอง

อาจารย์วงเดือน พลอยงาม

อาจารย์ศิลปกร ปิยะปัญญาพงษ์

อาจารย์รัชต มั่งมีชัย

ผศ. ดร.นุภาพ แย้มไตรพัฒน์

อาจารย์ณัฐวุฒิ อัศวสงคราม

อาจารย์ศศิวิมล ฮงมา