MUT
FACULTY OF
ENGINEERING AND TECHNOLOGY
  • banner
 

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

FACULTY OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY

ศ. ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม

รศ. ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์

รศ. ดร.อธิคม ฤกษบุตร

รศ. ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช

ศ. ดร.จิรยุทธ์ มหัทธนกุล

ศ. ดร.วิษณุ มีอยู่

ผศ. ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม

ดร.ประกิจ เปรมธรรมกร

รศ. ดร.สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์

ศ. ดร.อภิศักดิ์ วรพิเชฐ

ผศ. ดร.นริศรา อินทรจันทร์

ผศ. ดร.สุรชัย องกิตติกุล

อาจารย์สุนีย์ คุรุธัช

ผศ. ดร.วิไลลักษณ์ สระมูล

ผศ. ดร.สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร

ดร.ดำรงค์ สมมิตร์

อาจารย์กนกสม ชุติโสวรรณ

อาจารย์คงณัฐ รัตนรังสรรค์

อาจารย์พิเชษฐ์ สนิทเหลือ

ผศ. ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล

รศ. ดร.หมัดอามีน หมันหลิน

ดร.ปีเตอร์ บยอง ยู ยิม

ผศ. ดร.ไชยพร หล่อทองคำ

ผศ. ดร.วีระชัย มาลยเวช

ผศ. ดร.พนิดา สีมาวุธ

รศ. ดร.สมิทธ์ เอี่ยมสอาด

อาจารย์ชิดชนน์ สารรักษ์

ดร.อนุรี หล่อสวัสดิ์ศิริ

ผศ. ดร.ขวัญจิต วงษ์ชารี

ผศ. ดร.วาโย ช้างเจริญ

ผศ.วรินทร์ เกียรตินุกูล

ดร.พรเทพ พวงประโคน

อาจารย์วิฆเนศ วงศ์วาณิชวัฒนา

ผศ. ดร.ฐิตะพล หุยะนันท์

อาจารย์วศิน บุญโสภาคย์

อาจารย์พงษ์ศักดิ์ พร้อมวงค์

อาจารย์จิราวุธ สุวัชระกุลธร

ผศ. ดร.ชนม์รัตน์ ตติยะวรนันท์

ผศ. ดร.กรณิการ์ มูลโพธิ์

อาจารย์สุพัตรา เพ็ชรนิล

ดร.ธนิดา สุนารักษ์

อาจารย์วลัยรัตน์ บุญไทย

ดร.พุทธพร เศวตสกุลานนท์

อาจารย์ณัฐพงษ์ ประพฤติ

อาจารย์กิตติคุณ นิมิตแสงเทียน

อาจารย์สร จารุวรรณชัย

ผศ. ดร.ยศ สมพรเจริญสุข

ผศ. ดร.ปรัชญา สำรวยสินธุ์

ดร.ชโรธร จินดารมย์

ผศ. ดร.เมตตา วงศ์ปฏิมาพร (เพ็ญผลเจริญ)

ดร.วัชรินทร์ หนูทอง

ดร.ภากร จูเหล็ง

ผศ. ดร.สาวัสดิ์ บุณยะเวศ

ผศ. ดร.กฤษณ์ เรืองพยุงศักดิ์

ผศ. ดร.สลิลทิพย์ สินธุสนธิชาติ

อ.สายันห์ ริ้วทอง

อาจารย์ศุภพัฒน์ ปิงตา

ผศ.วรพงศ์ ศิลาพันธ์

ผศ.อาวุธ ลภิรัตนากูล

อาจารย์ปรัชญา บุญประสิทธิ์

อ.สุรีลักษณ์ วีระโจง

อาจารย์พัลลภ พันธุ์ปรีชารัตน์

อาจารย์ศิริพงษ์ วงษ์คาร

อาจารย์อรรถพล กัณหเวก

ดร.ประกิต ชมชื่น

ผศ. ดร.รุ่งโรจน์ โชคงามวงศ์

อาจารย์สืบทัศน์ ลิ่มสายหั้ว

อาจารย์กฤษฎา กันทะวงค์

อาจารย์ณัฐพงษ์ จันทร์แดง

อาจารย์วัฒนพงศ์ หิรัญมาลย์

อาจารย์สิทธิกร ดีพร้อม

อาจารย์ผทัยเทพ สุขกระสันต์

รศ. ดร.ประสาน สถิตย์เรืองศักดิ์

อาจารย์อดิศักดิ์ ดงเย็น

ผศ. ดร.ธันวา ศรีประโมง

อาจารย์วิษณุ โกเมศ

อาจารย์อธิปตย์ จันทร์ดี

ดร.เสถียรพงศ์ หุยะนันท์

อาจารย์ชาติชาญ ตรียะเวชกุล

อาจารย์อัฐพงศ์ รัตนประพันธ์

อาจารย์ก่อเกียรติ บุญยี่

ผศ. ดร.พงษ์สิทธิ์ ศรีคิรินทร์

อาจารย์กาญจนา ทองทัศย์

ดร.วรรณา ผิวเกลี้ยง

ผศ. ดร.จิรวัฒน์ ดำริห์อนันต์

อาจารย์ณราวดี สิทธิเดชธำรง

อาจารย์อำภา สาระศิริ

ดร.สมศักดิ์ ไทยเจริญสุจริตทำ

ผศ. ดร.สัจจา บุญยฉัตร

ผศ.อาณัติ พิลา

อาจารย์นพดล ปั้นจันทร์

ผศ. ดร.ศุภเกียรติ ศรีพนมธนากร

อาจารย์วิวัฒน์ ประเสริฐมานะกิจ

ดร.ทรงศักดิ์ ชุษณพิพัฒน์

ดร.วินัย ศิลารวม

อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์

อาจารย์วชิรวิทย์ สงสุวรรณ์

อาจารย์เชาวริน สกุลวรากลาง

อาจารย์ศรัญธร มงคลชัยชนะ

ดร.จิรพัฒน์ แสงทอง

ผศ.สราวุฒิ สังวรกาญจน์

อาจารย์กบูร ทองทา

อาจารย์กฤษณพงศ์ นันทศรี

ผศ. ดร.มานพ อ้อพิมาย

อาจารย์จตุรนต์ เงินพลับพลา

ผศ. ดร.รัชเวช หาญชูวงศ์

อ.ศุภพักตร์ จารุเศรณี

อาจารย์ณัฎฐ์ มาเจริญ

ผศ. ดร.ปุณยภัทร ภูมิภาค

ผศ. ดร.สมชาย ศรีพัฒนะพิพัฒน์

อาจารย์ยุทธศักดิ์ อนันตเดชศักดิ์

อ.มุกระวี มะดะเรส

อาจารย์ณัฐพงษ์ ช่วยบำรุง

ศ. ดร.ฐานิตย์ เมธิยานนท์

ดร.วิวัฒน์ เกยูรวงศ์

อาจารย์พรพจน์ โพธิ์พงศ์วิวัฒน์

ดร.ฉี จาง

อาจารย์ยศธร ภูมิสุทธิ์

ดร.เทพพนม โสภาเพิ่ม

รศ. ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์

อาจารย์ณัฏฐ์ พงศ์พฤกษธาตุ

อาจารย์ธนกฤต โชติภาวริศ

อาจารย์สมภพ จรรยาวิลาส

ผศ. ดร.สุรินทร์ กิตติธรกุล

ผศ. ดร.นที สุริยานนท์

ดร.วัชระ สัตยาประเสริฐ

ผศ. อุษาวดี อินทร์คล้าย

ผศ. ดร.สมศักดิ์ เพ็ชร์กุล

อาจารย์รัตติกาล สมัน

ดร.ทรงสุดา วิจารณ์

ผศ.ขวัญชัย หนาแน่น

อาจารย์สุจี ภัทรพุทธ

ผศ. ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น

อาจารย์กิตติศักดิ์ ยงศิริ

อ.สุรการ ดวงผาสุข

ผศ.พิเชษฐ์ วิสารทพงศ์

อาจารย์นิวัติ พิริยะรุ่งโรจน์

อาจารย์กฤษฎา บุญศิริ

อาจารย์ชัยทัต ธาราสมบัติ

อาจารย์พงศ์ธร รักซ้อน

อาจารย์อภิศักดิ์ เกตุขาว

อาจารย์ประพจน์ ทศภานนท์

อาจารย์อภิเชษฐ ดุมคำ

รศ. ดร.พีระพล ยุวภูษิตานนท์

ดร.รังสิมันต์ สิทธิกร

อาจารย์ณัฐพงศ์ แพน้อย

อาจารย์ศิลปกร ปิยะปัญญาพงษ์

อาจารย์ธนัท นกเอี้ยงทอง

อ.ภูมิ ณ ตะกั่วทุ่ง

อาจารย์วงเดือน พลอยงาม

ผศ. ดร.นุภาพ แย้มไตรพัฒน์

อาจารย์ณัฐวุฒิ อัศวสงคราม

อ.รณชัช จินะเป็งกาศ

อาจารย์ศศิวิมล ฮงมา

อาจารย์ตฤณภพ บุญเส็ง

ผศ. ดร.พรชัย นิเวศน์รังสรรค์

อาจารย์บวรพงศ์ พรชุติ

อาจารย์พลีการณ์ ตรีนันทรัตน์

อาจารย์มาดัร ตามศรี

อาจารย์อภิสิทธิ์ วิสุทธิรัตนมณี

รศ. ดร.จารุวัตร เจริญสุข

อาจารย์อัษฎางค์ ไตรตั้งวงศ์

อาจารย์อรณิชา อนุชิตชาญชัย

อาจารย์ภริมา คลังภูเขียว

อาจารย์รัชต มั่งมีชัย

ดร.วิษณุ แทนบุญช่วย

ดร.อุลาวัณย์ กุลชาติชัย