MUT
FACULTY OF
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

ข่าวสาร

ผศ. ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผน และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาและนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการทางวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยและผู้ประสานงานโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิ


ผศ. ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผน และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาและนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการทางวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยและผู้ประสานงานโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ 

ในระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง การสัมมนาดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสร้างเครือข่ายของนักวิจัยและผู้ประสานงานโครงการด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ไปจนถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการฯ ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของทุกฝ่าย