MUT
FACULTY OF
ENGINEERING

ข่าวสาร

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ วิศวกรรมศึกษา ประจำปี 2561 ครั้งที่ 16


เมื่อวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนภิเษกมหานคร ด้วยเป้าหมายเพื่อการร่วมมือกันพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ให้ก้าวทันโลก มีประสิทธิภาพในการผลักดันให้ ประเทศไทยเข้าสู่ ไทยแลนด์ 4.0 ทั้งนี้มีการร่วมมือกันของทั้งภาครัฐ หน่วยงานเอกชน สถานศึกษา รวมทั้งสิ้นกว่า 30 หน่วยงาน