MUT
FACULTY OF
ENGINEERING

ข่าวสาร

2 สถาบันการศึกษา MUT & E.Tech ร่วมกับบริษัทชั้นนำ บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด (SHARP) ยกระดับวิศวกรไทย และอุตสาหกรรมไทยตอบโจทย์ Thailand 4.0


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) และ บริษัท    เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด (SHARP) ร่วมมือกันทำโครงการส่งเสริมการศึกษาโดยมีแนวคิดการทำโครงการ “ปั้นหุ่น”  ซึ่งจุดเริ่มต้นความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นมาจากบริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด จะนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้งานในกระบวนการผลิต โดยมีส่งเสริมให้นักศึกษามาเรียนระดับ ปวส.ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ซึ่งการเรียนนั้นนักศึกษาจะได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงจากการเรียนรู้ในวิทยาลัยฯ และปฏิบัติงานที่บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด โดยได้เรียนและทำงานในสถานที่จริง เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) และศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครในสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ซึ่งทางบริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด จะให้ทุนการศึกษาต่อเพื่อเป็นโครงการที่ทำร่วมกันแบบต่อเนื่อง

โดยในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) นำโดย ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) พร้อมคณะ และทางคณะจาก บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด ได้เข้ามาเยี่ยมชมในส่วนของการเรียนการสอน ห้องเรียนและระบบปฏิบัติการ โดยให้ความสนใจในส่วนของ ห้องปฏิบัติการแขนกลของวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์เป็นพิเศษ ร่วมถึงได้เข้าชมในส่วนของห้องปฏิบัติการ CNC และศูนย์วิจัยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (MASI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครอีกด้วย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผน และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมในส่วนต่างๆที่กล่าวข้างต้น

ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) และ บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด ได้เล็งเห็นประโยชน์สูงสุดจากแนวคิดในการทำความร่วมมือกันในครั้งนี้ กล่าวคือเป็นการยกระดับนักศึกษา วิศวกร และอุตสาหกรรมไทย ให้ทัดเทียมระดับสากลสามารถตอบโจทย์และเดินหน้าเข้าสู่    ยุคของ Thailand 4.0 แบบเต็มรูปแบบ