MUT
FACULTY OF
ENGINEERING

ข่าวสาร

ประชุมวิชาการ iSTEM-Ed 2018


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานวีย์  โภไคยอุดม คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมาที่ อาคารเคเอกซ์ หรือ KX (Knowledge Exchange)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยได้นำทีมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอการประชุมช่วง live demo “integrated learning” เป็นการเรียนแบบบูรณาการระหว่างวิชาการเขียนคำสั่งแขนกลของสาขาวิชาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ กับวิชาปฏิบัติการเคมี โดยปกติในการเขียนคำสั่งแขนกลโดยทั่วไปก็จะสั่งให้หยิบวัตถุจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง หรือเรียกว่า “pick and place” กับวิชาปฏบัติการเคมีที่อยู่กับห้องทดลอง ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้บูรณาการโดยนำ 2 วิชามาเรียนร่วมกัน โดยนักศึกษาต้องเขียนคำสั่งเพื่อหยิบส่วนผสมของอาหารตามโจทย์ของเมนูแต่ละสัปดาห์ และให้แขนกลหยิบส่วนผสมอาหาร ทางด้านวิชาปฏิบัติการเคมี ก็จะใช้การทำอาหารเป็นสื่อการทดลอง และนำเนื้อหาของวิชาเคมีมาอธิบายถึงการเปลี่ยนไปของอาหารที่จะเปลี่ยนไป โดยเมนูของการทำอาหารต้องสอดคล้องกับเนื้อหาของวิชาเคมี เช่น การเปลี่ยนแปลงของ กรด-เบส การเสื่อมสภาพของสารประกอบโปรตีนเชิงซ้อน การเปลี่ยนสีของเนื้อวัว  บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก