MUT
FACULTY OF
ENGINEERING

ข่าวสาร

First date คณะวิศวกรรมศาสตร์รอบที่ 2


คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรม First date ให้กับนักศึกษาที่เปิดภาคการศึกษาครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจในระบบการเรียนการสอนและพูดคุยเกี่ยวกับนโยบายของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังให้นักศึกษาได้พบเจอเพื่อนๆเพื่อสร้างความสนิทสนม ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานวีย์  โภไคยอุดม รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มาให้ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย พร้อมให้กำลังใจกับนักศึกษารวมถึงแนะนำการเรียนการสอน  พร้อมด้วยดร.ดำรงค์ สมมิตร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการสำนักคณบดี อาจารย์สุนีย์ คุรุธัช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์พลีการณ์ ตรีนันทรัตน์รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ ที่มาให้ข้อมูลช่องทางการติดต่อเมื่อเกิดปัญหาระหว่างเรียน รวมถึงกิจกรรมตลอดภาคการศึกษา อีกทั้งยังมีกิจกรรมละลายพฤติกรรมจากพี่ๆนักศึกษาทุนประชาสัมพันธ์ที่มาสร้างสีสันให้กับกิจกรรมครั้งนี้