MUT
FACULTY OF
ENGINEERING

ข่าวสาร

MUT Summer Camp สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการ International Study Tour โครงการพัฒนาภาษาและฝึกประสบการณ์ ที่ James Cook University ประเทศออสเตรเลีย


MUT Summer Camp สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการ International Study Tour โครงการพัฒนาภาษาและฝึกประสบการณ์ ที่ James Cook University ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 24 พฤษภาคม 2562

 

 

 

โดยนักศึกษาจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศออสเตรเลีย เข้าเรียนในห้องเรียนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และได้พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตจริงกับเพื่อนต่างชาติ เรียนรู้ประวัติศาสตร์รวมถึงวัฒนธรรม