ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

รหัสนักศึกษา * :

* สำหรับนักศึกษารหัส 57 และ 58Home
Faculty Introduction
ประวัติคณะวิศวกรรมศาสตร์
ทำเนียบคณบดี
สารจาก อธิการบดี
สารจาก คณบดี
วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
คณะกรรมการบริหาร
คณาจารย์
บทความที่ได้รับตีพิมพ์
VDO แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์
Departments
Electronics Engineering
Computer Engineering
Telecommunication & ICE
Control, Instrumentation and Mechatronics Engineering
Electrical Power Engineering
Mechanical Engineering
Civil Engineering
Chemical Engineering
Industrial & Logistics Engineering
Undergraduate Programs
Postgraduate Programs
โครงงานวิศวกรรม
ระเบียบการดำเนินการวิชาโครงงานวิศวกรรม
Download Font ที่ใช้ในการทำรายงานวิชาโครงงานวิศวกรรม
E-Classroom
Research Center
MIMs
CAMER
D3MC
Microwave & Antenna
Career Opportunities
Contact Us
No Title
1 รศ.ดร. สัมพันธ์ พรหมพิชัยเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร Satellite Engineering and Small Satellite
2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมกับสำนักงานเขตหนองจอก ฯ
3 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี เยี่ยมชมกระบวนการผลิตขวดแก้ว ของ โรงงาน บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
4 อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคโนโลยีการขึ้นรูปตัวดูดซับ”
5 อาจารย์พรพรรณ บัวกลับ ได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปเยี่ยมชมดูงานที่บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ
6 อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ อาจารย์ประพัทธิ์ คุ้มปลีวงศ์ และคุณทวีศักดิ์ ชูยัง ผู้จัดการฝ่ายซอฟต์แวร์ บริษัทเซอร์ทซี วิชั่น จำกัด สมาชิกของกลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ได้รับเชิญจากสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย
7 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับเกียรติจาก Professor Shigehura Morooka
8 11 ส.ค. 59 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้จัดงาน วันแม่และกิจกรรมไหว้ครู สำหรับงานนี้น้องๆ ปี 1
9 สมาชิกของกลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ได้รับเชิญประชุมและเป็นคณะกรรมการร่วมวินิจฉัยและให้แนะนำโรงงานแม่พิมพ์
10 วิศวกรรมโลจิสติกส์ เยี่ยมชมดูงานบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ
11 อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคโนโลยีการขึ้นรูปตัวดูดซับ”
12 สมาชิกของกลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงาน SITEX EXPO2016
13 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น เป็นวิทยากรบรรยายใน “โครงการการออกแบบการทดลองปฏิบัติการฝนหลวงภายใต้ความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีการดัดแปลงสภาพอากาศ โดยเทคโนโลยีฝนหลวง-จอร์แดน”
14 อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ และอาจารย์ประพัทธิ์ คุ้มปลีวงศ์ เป็นวิทยากรและเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ
15 สมาชิกของกลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) เข้าร่วมการประชุมกับสถาบันไทย-เยอรมัน
16 ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์จัดงานปัจฉิมนิเทศ
17 สมาชิกกลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นวิทยากรและเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ
18 ประกาศ เรื่อง การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
19 วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จัดงานวิศวฯ สัญจรเรื่อง “เรื่องน่ารู้…กฎหมายกับอาชีพวิศวกร”
20 อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ ได้รับเชิญเพื่อเข้าร่วมการประชุมและและเป็นคณะทำงาน เพื่อออกแบบและจัดทำเครื่องมือประเมินมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ระยะที่ 2 - สายงานแม่พิมพ์ยาง
21 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้มีการจัด การแข่งขันโบวลิ่ง การกุศล
22 หัวหน้ากลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) เข้าร่วมการประชุมเพื่อออกแบบ จัดทำ และนำส่งเครื่องมือประเมินมาตรฐานอาชีพ รวมถึงอบรมเป็นผู้ประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพ
23 ดร.สมมาตร แสงเงิน ได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "FTTx Network Design"
24 รศ.ดร. อธิคม ฤกษบุตร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาหลักสูตรใหม่
25 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ชุดทดลองทางอิเล็กทรอนิกส์กำลัง”
26 ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกการบิน อ.หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์
27 อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ ได้รับเชิญจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย เพื่อร่วมการประชุม
28 อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมในการจัดทำร่างมาตรฐานแม่พิมพ์และโรงงานแม่พิมพ์ยาง ระยะที่ 1
29 ดร.สมมาตร แสงเงิน ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "Fiber Optic Technology"
30 ดร.สมมาตร แสงเงินได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "FTTx Technology and Testing"
31 อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวัดและการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านมิติ สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์”
32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยสมัยที่ 38
33 อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ เข้าร่วมงานกิจกรรมนำผู้สร้างพบผู้ใช้แม่พิมพ์ ครั้งที่ 12 และ เข้าร่วมประชุมกิจกรรมศึกษาแนวทางการพัฒนาเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม
34 อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ ได้รับเชิญจากสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ เพื่อเข้าร่วมประชุม และ เข้าร่วมการสัมมนาประชาพิเคราะห์และการนำเสนอผลการดำเนินงาน
35 ดร.สมมาตร แสงเงิน ได้รับเชิญจากบริษัท True ให้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง FTTx Technology and Testing
36 อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ ได้รับเชิญจากสถาบันไทย-เยอรมัน เพื่อเข้าร่วมประชุมในฐานะคณะทำงานในการจัดทำร่างมาตรฐานฯ
37 ดร.สมมาตร แสงเงิน เป็นวิทยากรอบรมเชิงวิชาการ ระบบเส้นใยนำแสงและการทดสอบเบื้องต้น
38 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลจัดสัมมนาวิศวสัญจร
39 ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม จัดการประชุมวิชาการทางออปติกส์และการประยุกต์ใช้งานแห่งชาติ ครั้งที่ 8 (NCOA-8)
40 ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดอบรมหลักสูตร ระบบเส้นใยนำแสงและการทดสอบเบื้องต้น
41 อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ ได้รับเชิญจากสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย เพื่อเข้าร่วมประชุมในฐานะคณะทำงานในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
42 ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการสัมมนา
43 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง A New Generation of Elastomeric Polymer Optical Fibres and Its Potential for Sensor Applications
44 ห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องส่งวิทยุฯ ม.มหานคร (RABTOR) จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษถึงสิ้นกุมภาพันธ์ 2559 นี้
45 หัวหน้ากลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมบริษัท เอส. เค. โพลิเมอร์
46 อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ และคณะสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท ซี.ซี.เอส.แอดวานซ์เทค
47 อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมในฐานะคณะทำงานในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ระยะที่ 2
48 เว็บไซต์ Admission Premium แนะนำสาขาใหม่ของวิศวะมหานคร วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล
49 หัวหน้ากลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ได้รับเชิญเป็นคณะทำงานในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมพลาสติก
50 อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ ได้รับเชิญจากสถาบันไทย-เยอรมัน เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการประเมินฯ และ ประชุมประชาพิจารณ์
51 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหานคร เข้าร่วมงาน "โครงการเปิดโลกวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ ๗"
52 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลจัดสัมมนา “วิศวสัญจร”
53 วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ เยี่ยมชมดูงานกระบวนการผลิตผงชูรส บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานพระประแดง
54 ศูนย์วิจัยน้ำและภูมิอากาศ ร่วมกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดการประชุมเพื่อหารือกับ UAEREP เกี่ยวกับการร่วมทำวิจัย
55 การประชุมวิชาการทางออปติกส์และการประยุกต์ใช้งานแห่งชาติ ครั้งที่ 8 (NCOA-8)
56 วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ เยี่ยมชมดูงานฝ่ายซ่อมบำรุง บริษัทการบินไทย สุวรรณภูมิ
57 ชมรมอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงการ “ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ : NECTEC eCamp”
58 ภาควิชาวิศวกรรมเคมีจัดค่ายยุววิศวกรรมเคมีครั้งที่ 4
59 ภาควิชาวิศวกรรมระบบวัดคุมและเมคคาทรอนิกส์ร่วมกับสำนักประชาสัมธ์ จัดโครงการอบรมหลักศูตรการเรียนรู้การใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น
60 อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้รับเชิญเป็นคณะทํางานในการจัดทํามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมพลาสติก
61 อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ ได้รับเชิญเป็นคณะผู้ประเมินทดลองใช้เกณฑ์การประเมินมาตรฐานโรงงานแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
62 หัวหน้ากลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับเชิญเพื่อเป็นคณะทำงานในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
63 รศ.ดร. อธิคม ฤกษบุตรได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายที่ กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช)
64 วิศวกรรมอุตสาหการ เยี่ยมชมดูงานโรงงานอิชิตัน กรีน แฟคทอรี่
65 อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ ได้รับเชิญจากสถาบันไทย-เยอรมัน เพื่อเป็นคณะทํางาน
66 รศ.ดร. อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดีและคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ไห้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง
67 อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงาน T-PLAS 2015
68 อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ ได้รับเชิญจากสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ให้เป็นวิทยากร
69 คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมจาก สกอ. ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558
70 คณบดีเป็นวิทยากรให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
71 ดร.สมมาตร เป็นวิทยากรในงานสัมมนามาตรวิทยาและการวัดทางด้านใยแก้วนำแสง
72 รศ.ดร. อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดีและคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"
73 คณบดีเป็นวิทยากรให้คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา
74 ดร.สมมาตร แสงเงิน เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร FTTx Network Design
75 ทีม PLC_MUT ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ TPA PLC Competition 2015
76 คณบดีนำทีมอาจารย์นำเสนอผลงานวิจัย “วิศวศึกษา” ครั้งที่ 13
77 คณบดีเป็นวิทยากรให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ)
78 อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าร่วมเป็นคณะทำงานฯ ตามหนังสือเชิญของสถาบันไทย-เยอรมัน
79 อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าร่วมพิธีรับมอบหนังสือรับรองเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเทคนิคเครื่องกัดอัตโนมัติ ระดับ 1
80 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จัดโครงการ
81 อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ได้เดินทางไปร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ APPEEC2015 ที่ประเทศจีน
82 รองคณบดีฯ นำคณะนักศึกษาจัดกิจกรรม “ค่ายวิศวะอาสา”
83 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์จัดกิจกรรมสัมมนาวิศวสัญจร
84 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สร้างค่ายจิตอาสา ที่ ร.ร. ราชประชานุเคราะห์ 29 ศรีสะเกษ
85 ผศ.ดร. มานพ อ้อพิมาย ได้รับคัดเลือกเข้าปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนประเทศไทยประจำองค์การ APSCO
86 วิชา LGTE0303 ภาควิชาอุตสาหการและโลจิสติกส์ ดูงานโค้กเวิลด์
87 นักศึกษาในรายวิชา System analysis and design ไปเยี่ยมชมและทำ work shop ณ บริษัทสยามรีเดลดีเวลล้อปเม้น
88 นักศึกษามหานครเจ๋ง!!! คว้าแชมป์รายการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยีรับรางวัล 200,000.00 บาท
89 วิศวกรรมอุตสาหการ เข้าเยี่ยมชมดูงานที่โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
90 วิศวกรรมอุตสาหการ เยี่ยมชมดุงาน บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่จำกัด
91 Rabtor จัดเต็มถึงสิ้นปี จัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับให้บริการทดสอบ เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง
92 ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมจัดกิจกรรมสัมมนาวิศวสัญจร
93 สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบวิทยุกระจายเสียงฯ Rabtor คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
94 ผศ.ดร.ธีรยศ เวียงทอง และผศ.ดร.สาวัสดิ์ บุญยะเวศ ห้องปฏิบัติการทดสอบวิทยุกระจายเสียงฯ Rabtor คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายจาก กสทช.
95 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์เยี่ยมชมดูงาน ที่บริษัทการบินไทย (จำกัด) มหาชน
96 ผศ.ดร.มานพ อ้อพิมาย เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมด้านดาวเทียมกับ APSCO ที่ตุรกี
97 รศ. ดร. อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดีและคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ABAC
98 รศ. ดร. อธิคม ฤกษบุตร ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาหัวข้อ
99 ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นำนักศึกษาเยี่ยมชมโรงงาน ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์
100 คณะนักเรียนและอาจารย์จาก วิทยาลัยเทคนิค ดอนบอสโก เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
101 รศ. ดร. อธิคม ฤกษบุตร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง เทคโนโลยี FTTx (Fiber To The
102 คณบดีเป็นประธานตรวจประเมินคุณภาพฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สุวรรณภูมิ
103 ทีมนักศึกษาจาก ม.มหานคร เข้าอบรมเตรียมความพร้อมการแข่งขัน ACM-ICPC2014
104 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลจัดกิจกรรมสัมมนาวิศวสัญจร
105 คณบดีเป็นประธานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
106 คณบดีเป็นประธานตรวจประเมิน IQA ให้ TGGS (มจพ)
107 เชิญชวนนักศึกษาใหม่วิศวกรรมศาสตร์ ทุกหลักสูตรร่วมสับดาห์ O-Week
108 คณบดีร่วมเสวนาการจัดการเรียนรู้ (KM) เกี่ยวกับการสอนเพื่อพัฒนาความคิด
109 คณบดีได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการทำวารสารสู่เวทีโลก
110 ค่ายผู้นำวิศวะ (Engineering Leaders) รุ่น 5
111 ศูนย์วิจัยน้ำและภูมิอากาศ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนานำเสนอผลการดำเนินการโครงการวิจัยซึ่งได้รับทุนวิจัยจากกรมทรัพยากรน้ำ
112 ทีมหุ่นยนต์จาก ม.มหานครร่วมงานแถลงข่าว การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย 2557
113 คณบดีเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในงานมหานครวิชาการ ครั้งที่ 7
114 ทีมหุ่นยนต์มหานครเจ๋ง ผ่านเข้ารอบสุดท้าย การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย 3 ทีม
115 คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ระดับคณะวิชา
116 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครลงนามความร่วมมือกับ GISTDA
117 ดร.สมมาตร เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมบุคลากรทางด้านการบินเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเชียน
118 คณบดีร่วมเสวนาเกี่ยวกับกฎหมายดาวเทียม จัดโดย กสทช.ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
119 ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมจัดสัมมนาเรื่อง 4G
120 งานนิทรรศการเปิดโลกโครงงานวิศวกรรมครั้งที่ ๑๑
121 ม.เทคโนโลยีมหานครเตรียมให้บริการทดสอบเครื่องส่งวิทยุชุมชนเร็ว ๆนี้
122 สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมที่ ม.มหานคร


Copyright © 2014 Faculty of Engineering, Mahanakorn University of Technology. All Rights Reserved.