ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

รหัสนักศึกษา * :

* สำหรับนักศึกษารหัส 57 และ 58Home
Faculty Introduction
ประวัติคณะวิศวกรรมศาสตร์
ทำเนียบคณบดี
สารจาก อธิการบดี
สารจาก คณบดี
วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
คณะกรรมการบริหาร
คณาจารย์
บทความที่ได้รับตีพิมพ์
VDO แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์
Departments
Electronics Engineering
Computer Engineering
Telecommunication & ICE
Control, Instrumentation and Mechatronics Engineering
Electrical Power Engineering
Mechanical Engineering
Civil Engineering
Chemical Engineering
Industrial & Logistics Engineering
Undergraduate Programs
Postgraduate Programs
โครงงานวิศวกรรม
ระเบียบการดำเนินการวิชาโครงงานวิศวกรรม
Download Font ที่ใช้ในการทำรายงานวิชาโครงงานวิศวกรรม
E-Classroom
Research Center
MIMs
CAMER
D3MC
Microwave & Antenna
Career Opportunities
Contact Us
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับเกียรติจาก Professor Shigehura Morooka

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับเกียรติจาก Professor Shigehura Morooka จากมหาวิทยาลัย Kyushu ประเทศญี่ปุ่น มาบรรยายพิเศษ เรื่อง "Fluidisation Technology" ให้กับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมีชั้นปีที่ 3 และ 4 ของ ม.มหานคร เมื่อวันพุธที่ 24 สค 2559 เวลา 9.00-12.00 น. และลงภาคปฏิบัติการในวันพฤหัสบดีที่ 25 สค 2559 เวลา 15.30-18.00 น. อีกหนึ่งกิจกรรมที่ภาควิชามุ่งมั่นให้เกิดประโยชน์แก่การเรียนรู้กับนักศึกษาในศตวรรธที่ 21 อย่างแท้จริงCopyright © 2014 Faculty of Engineering, Mahanakorn University of Technology. All Rights Reserved.