ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

รหัสนักศึกษา * :

* สำหรับนักศึกษารหัส 57 และ 58Home
Faculty Introduction
ประวัติคณะวิศวกรรมศาสตร์
ทำเนียบคณบดี
สารจาก อธิการบดี
สารจาก คณบดี
วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
คณะกรรมการบริหาร
คณาจารย์
บทความที่ได้รับตีพิมพ์
VDO แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์
Departments
Electronics Engineering
Computer Engineering
Telecommunication & ICE
Control, Instrumentation and Mechatronics Engineering
Electrical Power Engineering
Mechanical Engineering
Civil Engineering
Chemical Engineering
Industrial & Logistics Engineering
Undergraduate Programs
Postgraduate Programs
โครงงานวิศวกรรม
ระเบียบการดำเนินการวิชาโครงงานวิศวกรรม
Download Font ที่ใช้ในการทำรายงานวิชาโครงงานวิศวกรรม
E-Classroom
Research Center
MIMs
CAMER
D3MC
Microwave & Antenna
Career Opportunities
Contact Us
อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ อาจารย์ประพัทธิ์ คุ้มปลีวงศ์ และคุณทวีศักดิ์ ชูยัง ผู้จัดการฝ่ายซอฟต์แวร์ บริษัทเซอร์ทซี วิชั่น จำกัด สมาชิกของกลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ได้รับเชิญจากสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ อาจารย์ประพัทธิ์ คุ้มปลีวงศ์ และคุณทวีศักดิ์ ชูยัง ผู้จัดการฝ่ายซอฟต์แวร์ บริษัทเซอร์ทซี วิชั่น จำกัด สมาชิกของกลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ได้รับเชิญจากสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ให้เป็นวิทยากรในงาน SITEX EXPO2016 โดยบรรยายใน 2 หัวข้อ คือ 1. การจำลองการเคลื่อนที่สำหรับการออกแบบเครื่องจักรกล (Motion Simulation for Machine Design) และ 2. การจำลองการฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก สำหรับการออกแบบแม่พิมพ์ (CAE for Plastic Injection Mold Design) ซึ่งสนับสนุนโดย สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้กับสมาชิกของสมาคมฯ ผู้ประกอบการ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปCopyright © 2014 Faculty of Engineering, Mahanakorn University of Technology. All Rights Reserved.