ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

รหัสนักศึกษา * :

* สำหรับนักศึกษารหัส 57 และ 58Home
Faculty Introduction
ประวัติคณะวิศวกรรมศาสตร์
ทำเนียบคณบดี
สารจาก อธิการบดี
สารจาก คณบดี
วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
คณะกรรมการบริหาร
คณาจารย์
บทความที่ได้รับตีพิมพ์
VDO แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์
Departments
Electronics Engineering
Computer Engineering
Telecommunication & ICE
Control, Instrumentation and Mechatronics Engineering
Electrical Power Engineering
Mechanical Engineering
Civil Engineering
Chemical Engineering
Industrial & Logistics Engineering
Undergraduate Programs
Postgraduate Programs
โครงงานวิศวกรรม
ระเบียบการดำเนินการวิชาโครงงานวิศวกรรม
Download Font ที่ใช้ในการทำรายงานวิชาโครงงานวิศวกรรม
E-Classroom
Research Center
MIMs
CAMER
D3MC
Microwave & Antenna
Career Opportunities
Contact Us
อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคโนโลยีการขึ้นรูปตัวดูดซับ”

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคโนโลยีการขึ้นรูปตัวดูดซับ” ในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพระดับชุมชนและครัวเรือนอย่างยั่งยืน ณ วิสาหกิจชุมชนขนมทองม้วนเปรมชัยมิตรภาพ ต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยในหัวข้อ “การกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์จากแก๊สชีวภาพด้วยตัวดูดซับลีโอนาร์ไดต์และดินแดง (Hydrogen Sulfide Removal from Biogas by Leonardite and Red Clay Adsorbent)” ซึ่งมี ผศ.ดร.อาทิตย์ อัศวสุขี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นหัวหน้าโครงการหรือเมธีวิจัยหลัก และมีอาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นเมธีวิจัยร่วม ได้รับทุนจากโครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. – สกว. จำนวน 786,468 บาทCopyright © 2014 Faculty of Engineering, Mahanakorn University of Technology. All Rights Reserved.